Hyppää sisältöön

Kaivoslaki uudistuu: kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, elinkeinon näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2022 13.30
Tiedote

Hallitus esittää 8.9.2022 muutoksia kaivoslakiin. Uudistuksen myötä paikalliset vaikutusmahdollisuudet, elinkeinotoiminnan näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat nykyisestään.

”Kaivoslain uudistaminen on osa isompaa kokonaisuutta. Olemme keskellä suurta energiamurrosta, jolla pyrimme saavuttamaan kestävämmän tulevaisuuden. Tarvitsemme kriittisiä mineraaleja, joista voidaan jalostaa korkealuokkaista teknologiaa. Mineraaliomavaraisuutemme kehittäminen on keskeistä niin kansallisesti kuin Euroopan tasolla”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä

Esitys parantaisi kaivosten paikallista hyväksyttävyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on kunnan hyväksymä kaava. Myös muut elinkeinot on otettava huomioon nykyistä vahvemmin lupaharkinnassa. Esityksessä ehdotetaan tiukennuksia malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskeviin edellytyksiin, jotta kiinteistön omistajan asema vahvistuisi ja alueen asukkaiden kokemat haitat vähentyisivät. 

Lisäksi lakiluonnoksessa ehdotetaan tiedonsaantioikeuksien parantamista vuosittain pidettävillä avoimilla yleisötilaisuuksilla. Varaussääntelyyn esitetään useita muutoksia, muun muassa varausaluetta koskevan veronluonteisen maksun käyttöönottoa ja varausajan lyhentämistä. 

Vaikka muutoksista aiheutuu kaivosalan toimijoille lisäkustannuksia, ne voivat tasapainottaa alan sisäistä kilpailua. Sääntelyn tiukkeneminen karsii alalta pois epäluotettavia toimijoita, mikä on myös sääntöjä noudattavien toimijoiden etu. Varausmaksun arvioidaan vähentävän malminetsintätoiminnan kannalta tarpeettoman laajojen varausten tekoa, mikä edesauttaa muiden yritysten kilpailuasemaa. 

Parannuksia ympäristösuojelun tasoon

Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi kaivoslakiin ehdotetaan muutoksia, joilla huomioidaan maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset entistä vahvemmin lupaharkinnassa. Lakiluonnos ehdottaa tiukennuksia vakuussääntelyyn ja muutoksia kaivostoiminnan lopettamista koskevaan sääntelyyn. Tulevaisuudessa kaivoksen vaiheittainen sulkeminen otetaan huomioon kaivostoiminnan aikana entistä paremmin ja kaivoksen lopullinen sulkeminen toteutetaan vastuullisesti. 

Lisäksi ympäristönsuojelun tason parantamiseksi hallituspuolueet ovat sopineet malminetsintää koskevasta kiellosta kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä valtion muilla luonnonsuojelualueilla sallitun malminetsinnän edellytysten tiukentamisesta. Nämä ehdotukset sisältyvät hallituksen esitykseen luonnonsuojelulaista.

Kaivoslain muuttamisesta sovittiin Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa. Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2023.

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, TEM, p. 029 504 7084
elinkeinoministeriön erityisavustaja Hannes Torppa, p. 0295 047 405
 

 
Sivun alkuun