Hoppa till innehåll

Stöd från React-EU-instrumentet till regioner som drabbats av coronapandemin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2021 14.02 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 16.13
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 25 februari innehållet i React-EU-finansieringen som en del av det pågående strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb. Beviljandet av återhämtningsmedel för regionerna inleds våren 2021. Med finansieringen stöds i synnerhet små och medelstora företag med tanke på digitaliseringen och grön ekonomi.

Syftet med React-EU-instrumentet (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) är att stödja avhjälpandet av skador som orsakats av coronapandemin i regioner där ekonomin och sysselsättningen har drabbats särskilt hårt. Med hjälp av React-EU-finansieringen skapas en grund för en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin. Med finansieringen stöds små och medelstora företag, forsknings- och utvecklingsverksamhet, digital kompetens samt utveckling av företagens och personalens förändringsförmåga. 

– Det är viktigt att snabbt få tillgång till finansieringen från React-EU för att man med hjälp av den snabbt ska kunna stödja återhämtningen i de regioner som belastas av coronapandemin, säger näringsminister Mika Lintilä.

De 295 miljoner euro som finns tillgängliga via React-EU-instrumentet fördelas mellan 2021 och 2023. Av helheten utgörs ca 169 miljoner euro av EU-finansiering och ca 126 miljoner euro av statlig medfinansiering. 

Finansieringen tas i bruk så snart som möjligt

Finansieringen beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden. Finansieringsbeslut kan fattas efter det att riksdagen har godkänt den tilläggsbudget som innehåller React-EU-finansieringen och statsrådet har fattat beslut om den regionala fördelningen av medlen.

Företagen kan hos närings-, trafik- och miljöcentralerna ansöka om understöd för utvecklande av företag i anslutning till React-EU. Närings-, trafik- och miljöcentralerna tar hela tiden emot ansökningar. Närmare information om utvecklingsunderstödet finns på NTM-centralernas webbplats.

Även andra aktörer, såsom näringslivsutvecklingsorganisationer, forsknings- och utbildningsorganisationer, organisationer, kommuner och andra offentliga samfund, kan ansöka om React-EU-finansiering. Finansieringen beviljas regionalt av både landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Projektansökningarna har redan öppnats i en del av landet och fler ansökningar öppnas under mars månad. Samlad information finns på webbplatsen Strukturfonder.fi.

De förfaranden och den gällande lagstiftning som är bekanta från det nuvarande strukturfondsprogrammet iakttas i fråga om ansökning, beviljande och utbetalning av React-EU-finansiering samt uppföljning och fortsatta åtgärder.

React-EU-finansieringen är en del av EU:s återhämtningsinstrument

Europeiska rådet beslutade i juli 2020 om en omfattande EU-finansiering, EU:s återhämtningsinstrument, för att svara mot effekterna av coronapandemin. Återhämtningsinstrumentet (Next Generation EU) består av flera olika EU-finansieringsinstrument och EU-program, varav React-EU är ett. Via React-EU får medlemsländerna tilläggsfinansiering för de pågående strukturfondsprogrammen under programperioden 2014–2020. 

Största delen av finansieringen av återhämtningsinstrumentet riktas till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF), vars nationella program för närvarande bereds i Finland. Faciliteten för återhämtning och resiliens är inriktad på större reformer och investeringar, medan React-EU finansierar regionala och lokala snabbt genomförbara projekt.


Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7213
Tapani Kojonsaari, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7070
Helinä Yli-Knuutila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7146

Tillbaka till toppen