Hoppa till innehåll

En stor del av förplägnadsföretagen får gottgörelse för verksamhetsbegränsningar utan ansökan – stöd för återanställning kan sökas från och med den 5 juni

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2020 13.52
Pressmeddelande
En kock
Bild: Finland Image Bank

Förplägnadsföretag kan få stöd för att anställa en arbetstagare när verksamheten inleds på nytt samt gottgörelse för verksamhetsbegränsningar. För betalningen av stödet och gottgörelsen ansvarar NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Utvecklings- och förvaltningscentret publicerar den 5 juni 2020 på sin webbplats anvisningar för företag om hur man ansöker om stöd och gottgörelse. Sökkanalerna öppnas den 5 juni 2020.

Företag som får gottgörelse genom en massutbetalning behöver inte ansöka om gottgörelse separat. Beloppet av gottgörelsen beräknas på basis av de uppgifter som fås från Skatteförvaltningen. På utvecklings- och förvaltningscentrets webbplats kan man kontrollera om företaget omfattas av massutbetalningarna.

Beloppet av stödet och gottgörelsen är företagsspecifikt

Modellen för stöd till restauranger består av två delar som kompletterar varandra. Den ena delen stöder företag i fråga om anställning och den andra kompenserar för begränsningar och stöder företag i skötseln av oflexibla kostnader.

Beloppet av stödet och gottgörelsen är företagsspecifikt. Förplägnadsrörelsernas storlek och affärsverksamhetens omfattning är väldigt varierande inom branschen.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsningar:

  • Beloppet av gottgörelsen fastställs enligt hur mycket företagets försäljning har minskat i april 2020 jämfört med den genomsnittliga försäljningen i april–maj 2019 eller i januari–februari 2020. Som referensperiod väljs automatiskt en period som är förmånligare för företaget.
  • Gottgörelsen är högst 15 procent av försäljningsminskningen och högst 500 000 euro.
  • Gottgörelsen betalas till företagen i form av en massutbetalning, i regel utan ansökan, på basis av de företagsspecifika mervärdesskatteuppgifter som fås från Skatteförvaltningen. Då förutsätts det inte att företagaren vidtar några egna åtgärder. Företag som inte kan inkluderas i massutbetalningarna beviljas gottgörelse på ansökan.
  • Gottgörelsen betalas i två poster till de företag som får gottgörelsen som massutbetalning. Den första posten betalas ut så snabbt som möjligt. Avsikten är att slutposten av gottgörelsen ska betalas i slutet av juni.
  • Beloppet av gottgörelsen påverkas inte av andra stöd som företaget får. En eventuell samordning av stöden bedöms separat.

Stöd för återanställning:

  • Stödets belopp är 1 000 euro per arbetstagare. Stöd kan fås för högst det antal arbetstagare som i februari 2020 kalkylmässigt arbetade i företaget på heltid, inklusive arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans. På grund av EU:s regler om statligt stöd är stödbeloppet dock högst 800 000 euro för ett företag eller en koncern.
  • Stödet betalas för de arbetstagare till vilka företaget för tiden 1 juni–31 augusti 2020 betalar sammanlagt 2 500 euro i lön eller för arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans betalar 4 500 euro per arbetstagare till tjänsteleverantören.
  • Vid beviljandet av stöd för återanställning saknar det betydelse i vilken typ av anställningsförhållande arbetstagarna står till förplägnadsföretaget.
  • Stöd beviljas inte för lönekostnaderna för de arbetstagare för vilka något annat offentligt stöd har beviljats.
  • Stödet beviljas på ansökan. Ansökan betalas genast när utvecklings- och förvaltningscentret har fattat beslut om beviljande av stöd.

Det särskilda stödet till restaurangbranschen baserar sig på riksdagens vilja

Den 4 juni 2020 utfärdade statsrådet en förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag. I lagen föreskrivs på det sätt som riksdagen förutsätter om skälig gottgörelse för begränsningarna i inkvarterings- och förplägnadsverksamheten och om åtgärder som lindrar konsekvenserna. Förplägnadsrörelserna ålades genom lag att hålla utrymmen inomhus och utomhus stängda för kunder under tiden 4 april–31 maj 2020.

Mer information till medierna:

Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3333
Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 570 5032 (gottgörelse för verksamhetsbegränsningar)
Ville Heinonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 434 2526 (stöd för återanställning)
Pauliina Smolander, betalningsdirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 6152

Ytterligare information för företagare:

Utvecklings- och förvaltningscentrets telefontjänst: 0295 024 800
Utvecklings- och förvaltningscentrets e-postadress: [email protected]

Tillbaka till toppen