Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Informationen om statsstöd som snedvrider marknaden hjälper att skapa mer jämlika spelregler för finländska företag

Arbets- och näringsministerietUtrikesministeriet
15.4.2019 15.32
Pressmeddelande

Skadliga statliga stöd som beviljas av länder utanför EU, t.ex. Kina, har en direkt inverkan på finländska företag som är verksamma både inom EU och på den internationella marknaden. För att kunna skapa mer jämlika spelregler för företagen önskar Europeiska kommissionen, ministerierna och Finlands näringsliv få information om sådant skadligt stöd som företagen upptäcker.

Statsstödspolitiken har snabbt hamnat i centrum av den internationella debatten. Särskilt när det gäller Kina har uppmärksamhet fästs vid landets statsägda företag och deras verksamhet samt vid de stöd som näringslivet beviljats för att främja landets internationaliseringssträvanden.

Globalt sett befinner sig företagen inte i en sinsemellan jämlik ställning och Världshandelsorganisationen WTO:s nuvarande spelregler i fråga om statsstöd är inte tillräckliga, betonade Eddy de Smijter, enhetschef vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens, i samband med besöket till Helsingfors. Reglerna förändras dessutom långsamt, och ändring av dem skulle förutsätta ökad transparens i fråga om stödordningarna, som tills vidare saknas.

EU arbetar för att ingripa i skadligt statsstöd på multilateral nivå (WTO, G20- och G7-grupperna), på bilateral nivå (frihandelsavtal som förhandlats fram av EU) och genom egna åtgärder.

– Det rätta sättet att reagera är dock inte att man kopierar sådana skadliga förfaranden som länder utanför EU tillämpar. Genom EU:s regler för statligt stöd säkerställs jämlika verksamhetsbetingelser på den inre marknaden, och det finns inte någon orsak att lätta på reglerna. En sträng kontroll av de statliga stöden gagnar till slut alla, betonade de Smijter.

Informationen hjälper att ingripa i snedvridning som orsakas av statsstöd

Finländska företag som är verksamma på den internationella marknaden eller överväger internationalisering påverkas direkt av skadligt stöd. Vid ett seminarium som arrangerades av Finlands näringsliv, utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet uppmuntrades de finländska företagen att besvara en enkät som öppnats och som används för att samla information om tredjeländers statliga stöd som företagen fått kännedom om.

All information är värdefull, även sporadisk. Den information som lämnas av företagen behandlas konfidentiellt och vidarebefordras till Europeiska kommissionen, som samlar ihop informationen. Information samlas från företag i alla EU-länder. Kommissionen använder sig av informationen exempelvis vid undersökningar om utjämningstullar och vid WTO:s tvistlösning. Informationsinsamlingen hjälper dessutom kommissionen att skapa tryck på länder utanför EU och att inkludera bestämmelser om statligt stöd i bilaterala handelsavtal.

– Genom att information lämnas får vi möjlighet att påverka det hur EU:s arbete i fråga om statligt stöd inriktas, vilka handelspartners stödprogram som ska ingripas i och inom vilka sektorer problemen är mest akuta, konstaterar Mary-Anne Nojonen, handelsråd vid utrikesministeriet.

Informationen om de problem som finländska företag stöter på är ytterst viktig också för de finländska myndigheterna som på EU-arenorna representerar det nationella perspektivet, betonar Nojonen och ANM:s Olli Hyvärinen.

– Vi vill ha information om exempelvis de länder som beviljar stöd och de sektorer inom vilka stöd beviljas, samt i mån av möjlighet närmare information om stödordningar, t.ex. stödformer, varaktigheten av stöd och olika stödobjekt, berättar handelsrådet Olli Hyvärinen.

Tröskeln för lämnande av information är låg, och enkäten har inte avgränsats till vissa länder eller sektorer. Statliga, regionala, direkta eller indirekta stöd - även små bitar av information hjälper för att man ska kunna skapa sig en helhetsbild. Ett brett samförstånd om ojämlika spelregler underlättar arbetet för att undanröja hinder.

Den elektroniska enkäten är öppen till och med den 31 maj 2019. För att det ska vara möjligt att svara på enkäten ska respondenten registrera sin e-post för ett elektroniskt verktyg. Den som registrerar sig får en Eduuni-ID som gäller i 12 månader.

Ytterligare information:

Mary-Anne Nojonen, handelsråd, utrikesministeriet, tfn 029 535 1494, [email protected]
Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026, [email protected]

Tillbaka till toppen