Hoppa till innehåll

Vårens utsikter i branscherna: Tillväxt kan väntas i alla branscher

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2018 9.00
Pressmeddelande

Vårens utsikter i branscherna offentliggjordes vid det av ANM Branschtjänst organiserade tillväxtseminariet den 14 mars 2018. Utsikterna för våren 2018 har samlats in från livsmedelsbranschen, företagstjänsterna, gruvdriften, turismen, trävarubranschen, branschen för social- och hälsotjänster och branschen för förnybar energi.

Information om konjunktursutsikter samlas årligen in från branscher som definierats som tillväxtbranscher.

Tillväxten inom livsmedelsbranschen fås genom ökad konsumtion, internationalisering och förnyelse

Den förbättrade finländska ekonomin och världsekonomin stärker hushållens köpkraft och konsumentefterfrågan inom matbranschen. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är exceptionellt stark. Detta syns till exempel så att folk äter oftare på restaurang. I fjol ökade minutförsäljningen inom detaljvaruhandeln med 1,7 procent och Foodservice-partihandeln med 1,8 procent jämfört med 2016. Trots att priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 0,9 procent i fjol, avtog det långvariga prisfallet mot slutet av året och priserna började höjas måttligt i januari 2018.  

Ytterligare upplysningar: Leena Hyrylä, branschchef, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 029 047

Företagstjänster: särskilt programvarubranschen lider av brist på arbetskraft

Branschen för företagstjänster, som stöder tillväxten i näringslivet, ser ut att ha fortsatt positiv tillväxt under den kommande våren, sommaren och hösten. Den kommande trenden för branscher som är mest betydelsefulla för samhällsekonomin, såsom programvarubranschen och den tekniska konsultverksamheten, förutspår dessutom en mer omfattande ekonomisk tillväxt. Också företag som förmedlar arbetskraft har växande marknader, även om det redan talas om brist på arbetskraft inom flera branscher.

Ytterligare upplysningar: Timo Metsä-Tokila, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 040 750 2442

Tillväxten inom gruvdrift påskyndas tack vare bra mineralpotential – malmfyndigheter väntar på att bli hittade

År 2018 blir ljusare för gruvindustrin än de senaste åren. Världsekonomin befinner sig fortfarande på ett tillväxtspår och priserna på råvaror har etablerats. Förenta staternas tullavgifter för stål och aluminium är dock ett oroväckande tecken på ett eventuellt handelskrig. I inhemska gruvinvesteringar börjar det synas en tydlig tillväxtperiod. Malmundersökningarna fick fart i Finland under 2017 och det lämnades in fler tillståndsansökningar än tidigare. Genom projekt lockas nya forskningsinversteringar till Finland till ett värde av tiotals miljoner.

Ytterligare upplysningar: Heino Vasara, branschchef, NTM-centralen i Lappland, tfn 029 503 9689

Den rekordhöga tillväxten i turismen fortsätter

Finland har beaktats som turistdestination bättre än någonsin tidigare och turismen har ökat kraftigt. År 2017 ökade det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsrörelser med 5,3 procent (+14,1% internationella, 1,8 % inhemska turister) jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Den ökade omsättningen har i första hand baserat sig på tillväxten i hotell- och restaurangtjänsterna. Små och medelstora företag i turistbranschen bedömer den närmaste tidens konjunkturutsikter som klart mer hoppfulla än andra branscher. I branschen måste det satsas på utveckling av reskedjorna, hållbarheten och digitaliseringen.

Ytterligare upplysningar: Susanna Jänkälä, branschchef NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 037 056

Koldioxidsnålhet är en möjlighet för trävarubranschen

Omsättningen har ökat betydligt i sågning, hyvling och impregnering av trä. Den ökade omsättningen förklaras med att exporten av sågade varor ökat avsevärt och delvis genom större efterfrågan i Finland. Uppsvinget i byggandet i Finland har påskyndat tillväxten i andra branscher inom trävaruindustrin. Inom branschen stannar den största delen av produktionen i Finland.

Ytterligare upplysningar: Petri Heino, programdirektör, miljöministeriet, tfn 029 525 0203

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovården förändras – det behövs ny slags kompetens

Social- och hälsovårdsreformen håller på att övergå i en fas där det lyfts fram mycket mer konkreta saker med tanke på företagsverksamheten än hittills. Social- och hälsovårdsreformen innebär en ny omvärld för alla aktörer i branschen. I världen efter reformen måste företag såväl som aktörer inom den offentliga och den tredje sektorn fungera som en servicesystemhelhet. De nya landskapen har också en ytterst viktig roll när det gäller att sporra till modellen med flera producenter och att möjliggöra verksamhetsförutsättningar för företag av olika storlekar regionalt. Det ligger i alla parters intresse att en mångsidig producentmodell även genomförs regionalt och att det, när marknaden öppnas, tillhandahålls sådana tjänster som kunderna vill välja.

Ytterligare upplysningar: Terhi Tevameri, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn  029 502 3075

Användningen av förnybar energi ser ut att få ett nytt rekord i år

Användningen av förnybar energi ser ut att få ett nytt rekord år 2018.  Mest ökar dem energi som producerats genom biprodukter inom skogsindustrin, som representerar över 60 procent av den förnybara energin i Finland. Andelen förnybar energi ökar också i och med den ökade användningen av träbränslen och vindkraft samt biodrivmedel och värmepumpar, vars totala antal årligen ökar med cirka 60 000 pumpar.

Ytterligare upplysningar: Markku Alm, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0400 864 945

Utsikterna för branscherna våren 2018 kan läsas i sin helhet på webbsidorna för ANM Branschtjänst.

Ytterligare upplysningar:
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen