Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2018: Förutsättningar för tillväxt skapas

Arbets- och näringsministeriet
10.8.2017 12.04
Pressmeddelande

I arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2018 prioriteras tillväxtpolitik som stöder uppnåendet av regeringsprogrammets sysselsättnings- och tillväxtmål. ANM föreslår 2 838 miljoner euro i anslag under huvudtiteln, vilket innebär en minskning med drygt 212 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år.

Minskningen av utgifterna beror huvudsakligen på att behovet att reservera medel med tanke på utgifter för förvärv av aktier för kapitalisering av Terrafame Group Oy upphört (− 100 miljoner euro), på ett minskat behov av anslag för och anslagsöverföringar i samband med offentlig arbetskrafts- och företagsservice (− 80 miljoner euro) samt på minskningen av Innovationsfinansieringsverket Business Finlands utbetalningar (− 23 miljoner euro). Business Finland ska inleda sin verksamhet vid ingången av 2018.

Utgifterna för stödet till produktion av förnybar energi ökar med nästan 41 miljoner euro och lånen inom Finlands Exportkredits refinansieringsverksamhet med 14 miljoner euro. Av bevillningsfullmakterna under huvudtiteln ökar Innovationsfinansieringsverket Business Finlands understöd och lån med sammanlagt 40 miljoner euro och Finnvera Abp:s fullmakter för medelanskaffning med 500 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år. 

Ytterligare satsningar på stödet till innovationsverksamheten

I enlighet med regeringens beslut vid ramförhandlingarna i våras inriktas tilläggssatsningar på stödjande av tillväxten och internationaliseringen samt innovationspolitiken.

Den 1 januari 2018 sammanslås Tekes och Finpro för att bilda en ny aktör vid namn Business Finland. Business Finland samlar i fortsättningen alla tjänster som rör innovationsfinansieringen, exporten, investeringarna och främjandet av turismen under ett tak.

Business Finlands omkostnadsanlag föreslås uppgå till 83 miljoner euro. Anslaget inbegriper också den tilläggssatsning på drygt 5 miljoner euro på tillväxten och sysselsättningen inom turismen som har samband med projektet Turism 4.0.

Business Finlands understödsfullmakter föreslås uppgå till knappa 271 miljoner euro, vilket är 30 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för innevarande år. Business Finlands lånefullmakter ökar med 10 miljoner euro och uppgår sammanlagt till 157 miljoner euro.

Dessutom allokeras 49 miljoner euro i spetsprojektfinansiering enligt regeringsprogrammet till genomförande av närings- och innovationspolitiken, vilket är 6 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för innevarande år.

Spetsprojektfinansieringen är avsedd att användas till påskyndandet av cleantech- och bioekonomilösningar och kommersialiseringen av forskningsresultat – totalt används 122 miljoner euro i särskild spetsprojektfinansiering till dessa teman under åren 2016–2018.

Finansiering allokeras bl.a. till företagens, forskningsinstitutens och statens gemensamma projekt för att sätta fart på tillväxten. På detta sätt påskyndas uppkomsten av internationellt konkurrenskraftiga kompetenskoncentrationer och ekosystem.

Arbetssökande ges en aktivare roll i jobbsökningen

Kravet på motprestation för utkomstskyddet för arbetslösa skärps i och med att de arbetslösa och deltidsanställda åläggs att mer intensivt än tidigare söka arbete på eget initiativ. Reformen stöds genom att jobbsökarträning ordnas i större utsträckning än tidigare och att anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice ökas med 25 miljoner euro.

Navigatorstjänsten för unga görs permanent. För detta ändamål har ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro inkluderats i arbets- och näringsbyråernas omkostnader.  Samarbetet inom navigatorsverksamheten intensifieras mellan såväl arbets- och näringsbyråerna och Navigatorstjänsten som med näringslivet och tredje sektorn.

Utgifterna för integrationsutbildningen minskar med 23 miljoner euro och integrationsersättningarna till kommunerna kvarstår på samma nivå som i budgeten för innevarande år, dvs. kring cirka 232 miljoner euro.  

Det regionala transportstödet föreslås fortsätta år 2018 och framåt med hjälp av ett årligt anslag på 5 miljoner euro.

Beredskap skapas med tanke på eventuell insolvens hos tillhandahållare av sammanlänkade resetjänster

Beredskap skapas med tanke på eventuell insolvens hos tillhandahållare av sammanlänkade resetjänster genom ny lagstiftning som baserar sig på det nationella genomförandet av Europeiska unionens direktiv. 

Arbets- och näringsministeriet föreslår ett nytt anslag på 125 000 euro i budgeten för 2018 för att användas för betalning av kostnader i sådana fall där snabba hemtransporter av resenärer är nödvändiga. Dessutom kan anslaget användas till betalning av ersättningar till resenärer i sådana fall där de säkerheter som researrangören ställt visar sig vara otillräckliga. För att täcka kostnader som eventuellt medförs för staten ska en avgift av skattenatur, som baserar sig på omsättningen för försäljningen av sammanlänkade resetjänster, tas ut av researrangörerna. 

Systemet med stöd till produktion av förnybar energi reformeras

I enlighet med den energi- och klimatstrategi som färdigställdes hösten 2016 är målet att slopa det nuvarande inmatningspriset för vindkraften och i framtiden övergå till marknadsbaserat genomförande av projekten.

För övergångsperioden införs teknikneutrala anbudsförfaranden, på basis av vilka produktionsstöd betalas till de mest kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga investeringsprojekten inom förnybar energi.

Vid halvtidsöversynen våren 2017 avtalade regeringen om årliga tilläggsresurser på 25 miljoner euro för genomförandet av energi- och klimatstrategin. Beslut om närmare inriktning av tilläggssatsningarna fattas vid budgetmanglingen i slutet av augusti.

Budgetförslaget för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde för 2018 (på finska) offentliggjordes den 10 augusti 2017 efter att finansministeriet lämnat sin feedback på ministeriernas budgetförslag.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, ANM, tfn 029 504 7400
Mika Niemelä, ekonomidirektör, ANM, tfn 029 506 2135
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 340 2250
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 574 0236
Jyrki Peisa, bostads-, energi- och miljöministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 364 0836

Tillbaka till toppen