Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2018 talousarvioehdotus: Kasvun edellytyksiä rakentamassa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.8.2017 12.04
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2018 talousarvioehdotuksen painopisteenä on kasvupolitiikka, joka tukee hallitusohjelman työllisyys- ja kasvutavoitteiden saavuttamista. TEM ehdottaa pääluokan määrärahoiksi 2 838 miljoonaa euroa, joka on reilut 212 miljoonaa euroa vähemmän kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Menojen lasku aiheutuu keskeisesti Terrafame Group Oy:n pääomitukseen varattujen osakehankintamenojen tarpeen lakkaamisesta (-100 miljoonaa euroa), julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahatarpeiden laskusta ja määrärahasiirroista (-80 miljoonaa euroa) sekä vuoden 2018 alussa toimintansa aloittavan Business Finlandin avustusten maksatusten pienentymisestä (-23 miljoonaa euroa).

Uusiutuvan energian tuotantotuen menot kasvavat lähes 41 miljoonalla eurolla ja Suomen Vientiluoton jälleenrahoitustoiminnan lainat 14 miljoonalla. Pääluokan myöntämisvaltuuksista Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin avustukset ja lainat kasvavat yhteensä 40 miljoonalla eurolla sekä Finnvera Oyj:n varainhankinnan valtuudet 500 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. 

Lisäpanostuksia innovaatiotoiminnan tukemiseen

Hallituksen keväisen kehysriihen päätösten mukaisesti lisäpanostuksia kohdistetaan kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiopolitiikan tukemiseen.

Tekes ja Finpro yhdistetään 1.1.2018 alkaen uudeksi Business Finland -nimiseksi toimijaksi. Business Finland kokoaa jatkossa saman katon alle kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut.

Business Finlandin toimintamenoiksi ehdotetaan 83 miljoonaa euroa. Määräraha pitää sisällään myös Matkailu 4.0 -hankkeeseen liittyvän reilun 5 miljoonan euron lisäpanostuksen matkailualan kasvuun ja työllisyyteen.

Business Finlandin avustusvaltuudeksi ehdotetaan vajaat 271 miljoonaa euroa, joka on 30 miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Business Finlandin lainavaltuudet nousevat 10 miljoonalla ollen yhteensä 157 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelman mukaista kärkihankerahoitusta kohdennetaan lisäksi elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimeenpanoon 49 miljoonaa euroa, joka on 6 miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Kärkihankerahoitus kohdentuu cleantech- ja biotalousratkaisuiden sekä tutkimustulosten kaupallistamisen vauhdittamiseen – kokonaisuudessaan näihin teemoihin käytetään erillistä kärkihankerahoitusta 122 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.

Rahoitusta suunnataan muun muassa kasvua vauhdittaviin yritysten, tutkimuslaitosten ja valtion yhteishankkeisiin. Näin vauhditetaan kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskittymien ja ekosysteemien muodostumista.

Työnhakijan roolia työnhaussa aktivoidaan

Työttömyysturvan vastikkeellisuutta kehitetään siten, että työttömät ja osa-aikatyössä olevat velvoitetaan hakemaan aiempaa tiiviimmin omaehtoisesti työtä. Uudistusta tuetaan järjestämällä aiempaa enemmän työnhakuvalmennusta ja lisäämällä 25 miljoonaa euroa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahaa.

Nuorten ohjaamotoiminta vakinaistetaan. Tarkoitusta varten TE-toimistojen toimintamenoihin sisältyy 5 miljoonan euron lisämääräraha. Ohjaamotoiminnan yhteistyötä tiivistetään niin TE-toimistojen ja Ohjaamojen kuin elinkeinokeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa.

Kotoutumiskoulutuksen menot laskevat 23 miljoonalla eurolla ja kuntien kotouttamiskorvaukset säilyvät kuluvan vuoden talousarvion noin 232 miljoonan euron tasolla.

Alueellista kuljetustukea esitetään jatkettavaksi vuodesta 2018 eteenpäin 5 miljoonan euron vuotuisella määrärahalla.

Matkapalveluyhdistelmien tarjoajien mahdollisiin maksukyvyttömyystilanteisiin varaudutaan

Matkapalveluyhdistelmien tarjoajien mahdollisiin maksukyvyttömyystilanteisiin varaudutaan uudella lainsäädännöllä, joka perustuu Euroopan unionin direktiivien kansalliseen toimeenpanoon. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa vuoden 2018 talousarvioon uutta 125 000 euron määrärahaa, jonka turvin voidaan maksaa kustannuksia silloin, kun matkustajien nopeat paluukuljetukset ovat välttämättömiä.

Lisäksi määrärahasta voidaan maksaa matkustajille korvauksia silloin, jos matkajärjestäjien asettamat vakuudet osoittautuvat riittämättömiksi. Valtiolle mahdollisesti aiheutuvien kulujen kattamiseksi matkanjärjestäjiltä on tarkoitus kerätä matkapalveluyhdistelmien myynnin liikevaihtoon perustuvaa veroluonteista maksua. 

Uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmää uudistetaan

Syksyllä 2016 valmistuneen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on luopua nykyisenlaisesta tuulivoiman syöttötariffista ja siirtyä tulevaisuudessa markkinaehtoiseen hankkeiden toteutukseen.

Ylimenokauden ajaksi otetaan käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteella maksetaan tuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan energian investointihankkeille.

Hallitus sopi kevään 2017 puoliväliriihessä energia- ja ilmastostrategian toimeenpanon 25 miljoonan euron vuotuisista lisäresursseista. Lisäpanosten tarkemmasta kohdentumisesta päätetään elokuun lopun budjettiriihessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2018 julkistettiin 10.8.2017, kun valtiovarainministeriö antoi palautteensa ministeriöiden talousarvioehdotuksista.

Lisätiedot:
kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM, puh. 029 504 7400
talousjohtaja Mika Niemelä, TEM, puh. 029 506 2135
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, TEM, puh. 050 340 2250
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, TEM, puh. 050 574 0236
asunto-, energia- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, TEM, puh. 050 364 0836

 
Sivun alkuun