Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Antalet anställda hos arbetsgivaren ska beaktas vid bedömningen av uppsägningar som beror på arbetstagaren

Arbets- och näringsministeriet
8.11.2018 13.33
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 8 november 2018 en proposition med förslag till ändring av arbetsavtalslagens paragraf om uppsägning på personbaserade grunder. Genom lagändringen beaktas att en liten arbetsgivare har sämre möjligheter att bära konsekvenserna av en enskild arbetstagares brott mot eller åsidosättande av sina förpliktelser som följer av anställningsförhållandet.

– Bedömningen av uppsägningsgrunden är alltid en helhetsbedömning av olika omständigheter. I fortsättningen ska man i denna bedömning i större utsträckning än för närvarande ta hänsyn till antalet anställda hos arbetsgivaren, sammanfattar arbetsminister Jari Lindström.

Syftet med propositionen är att sänka tröskeln att nyanställa i små företag. Det har bedömts att de nuvarande bestämmelserna om anställningsskydd har höjt anställningströskeln i synnerhet i små företag.

Godtyckliga uppsägningar förbjudna även i fortsättningen

Precis som för närvarande ska det även i fortsättningen finnas sakliga och vägande skäl till uppsägning. Som grunder för uppsägning kan anses allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet samt en väsentlig förändring av de personliga arbetsförutsättningar på grund av vilka arbetstagaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter.

Godtyckliga uppsägningar kommer inte heller i fortsättningen att vara tillåtna. Den förteckning över förbjudna uppsägningsgrunder som finns i lagen ska även framöver tillämpas i företag av alla storlekar. Arbetstagaren ska fortfarande varnas före uppsägningen och få möjlighet att rätta till sitt förfarande. En förutsättning för uppsägning är alltså att arbetstagaren agerar klandervärt upprepade gånger.

Karensen förkortas

Regeringen föreslår dessutom att tiden utan ersättning, dvs. den så kallade karensen, inom utkomstskyddet för arbetslösa förkortas till 60 dagar, om arbetsgivaren avslutar anställningsförhållandet av en orsak som beror på arbetstagaren. För närvarande föreläggs arbetssökande en 90 dagar lång tid utan ersättning i dessa fall. På samma sätt som i nuläget föreläggs karens inte, om upphörandet av anställningsförhållandet beror på något annat än sådant förfarande från den arbetssökandes sida som ska betraktas som klandervärt.

Organisationer engagerade i beredningen av motiveringen

Regeringen bjöd den 26 oktober 2018 in arbetsmarknadsorganisationerna att på trepartsbasis tillsammans med tjänstemän från arbets- och näringsministeriet gå igenom propositionens motivering. Samförstånd om innehållet i motiveringen nåddes mellan ANM:s företrädare och organisationernas företrädare i denna inofficiella arbetsgrupp den 5 november 2018.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagförslaget kan läsas på adressen tem.fi/paatokset.

Frågor och svar om underlättande av uppsägning i små företag (på finska, den svenska versionen ska uppdateras snart)

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare, tfn 029 50 49001
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, tfn 029 50 49084 (ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa)

Jari Lindström
Tillbaka till toppen