Hoppa till innehåll

Uppdateringar av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp: nationell kontaktpunkt vid arbets- och näringsministeriet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 11.00
Nyhet

I lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp har det gjorts kompletteringar som baserar sig på en EU-förordning. Dessutom har ändringar gjorts i lagen som förtydligar tillämpningen av lagen. Ändringarna träder i kraft den 11 oktober 2020.

Den nationella lagen utgår även i fortsättningen från en positiv inställning till utländska investeringar. Myndigheterna har dock möjlighet att utöva kontroll över ägarunderlaget hos de bolag som är av central betydelse för försörjningsberedskapen och landets säkerhet och vid behov begränsa utländskt ägande i sådana bolag.

EU:s förordning om granskning om utländska direktinvesteringar skapar ramar för övervakningen av utländska investeringar i medlemsstaterna samt en mekanism för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen. Förordningen börjar tillämpas inom unionens territorium den 11 oktober 2020, dvs. samma dag som ändringarna i den nationella lagen träder i kraft.

Arbets- och näringsministeriet får nya uppgifter

Arbets- och näringsministeriet ska i framtiden vara nationell kontaktpunkt för samarbetet mellan EU:s medlemsstater och unionen, informationsutbytet och frågor som gäller genomförandet av EU:s förordning om granskning.

Till lagen har också fogats nya bestämmelser om uppställande av villkor för arbets- och näringsministeriets beslut om bekräftelse av företagsköp, lämnande av ett ärende utan prövning, kringgående av lagen samt utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till myndigheter. I fortsättningen ska också bekräftelse på företagsköp inom säkerhetsbranschen sökas på förhand hos arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:

Marjaana Aarnikka, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 338 4350
Lasse Puroma, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 352 9585

Tillbaka till toppen