Hoppa till innehåll

Utvärderingsrapport: Modellen för omställningsskydd fungerar i regel bra

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 10.08 | Publicerad på svenska 1.12.2022 kl. 16.02
Nyhet

Målet med omställningsskyddet är att de som sägs upp snabbare och lättare ska hitta nytt arbete. Den allmänna bilden av hur väl modellen för omställningsskydd fungerar är positiv, men på grund av det breda spektrumet av åtgärder och situationer är det svårt att bedöma de sammantagna effekterna, står det i utvärderingsrapporten från Owal Group.

Enligt utvärderingsrapporten bör det i fortsättningen fästas särskild uppmärksamhet vid att det görs satsningar på tjänster som är individuella och har upplevts vara nyttiga.

Omställningsskyddet är en arbets- och näringstjänst som erbjuds arbetsgivare och arbetstagare vid personalminskning. I omställningsskyddet ingår också arbetsgivarens eget ansvar för att hantera situationen.   Målet med utvärderingen var att på ett övergripande sätt utreda hur väl åtgärdsmodellen för omställningsskyddet fungerar och vilka utvecklingsbehov det finns. Målet var också att göra en utvärdering av hur väl de utvidgade skyldigheter för arbetsgivare som infördes 2017 fungerar. I enlighet med de utvidgade skyldigheterna ska arbetsgivarna erbjuda personer som sägs upp av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl olika tjänster och fördelar som stöder personerna att söka jobb och hitta ny sysselsättning under vissa villkor.

Baserat på kvalitativa iakttagelser har arbetsgivarens skyldigheter inverkan på att en person hittar ny sysselsättning. Baserat på registermaterialet kunde inga effekter verifieras. De som använde tjänsterna upplevde att tjänsterna var nyttiga med tanke på den egna sysselsättningen eller jobbsökningen. Verksamhetsmodellerna och processerna för arbets- och näringsbyråns omställningsskydd integreras emellertid endast i liten utsträckning i processerna för hanteringen av de förändringar som arbetsgivarna genomför.

Större informationsutbyte mellan myndigheter och arbetsgivare och kommunikation om god praxis som utvecklingsrekommendationer

I utvärderingsrapporten föreslås som utvecklingsrekommendation att de myndigheter som genomför åtgärdsmodellen i lagstiftningen bör skapa en möjlighet att föra diskussioner om användningen av arbetsgivarnas utbildningsskyldighet samt byta uppgifter med arbetsgivarna om möjliga serviceanordnare. I rapporten rekommenderas också att informationen om god praxis och goda modeller för genomförande bör vara systematisk.

I genomförandet av åtgärdsmodellen för omställningsskydd bör man enligt rapporten i framtiden fästa uppmärksamhet vid följande planeringsprinciper: individuella tjänster, riksomfattande täckning, utvecklande av utbildningsmarknaden och uppföljning och utvecklande av verkningsfullheten. En samordnande struktur, som projektet för att utveckla omställningsskyddet, är en viktig metod för att sprida god praxis.

Den utvärderande undersökningen gjordes som en del av projektet ”Omställningsskydd genom samarbete”. Undersökningen har finansierats av Europeiska socialfonden.

Mer information:
Erja Nikula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 058
Jeremias Kortelainen, vd, Owal Group Oy tfn 040758 5893

Tillbaka till toppen