Hoppa till innehåll

Ändringar inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2019 10.01 | Publicerad på svenska 23.12.2019 kl. 11.20
Nyhet

Ändringar i arbetstidslagen, konkurrenslagen, naturgasmarknadslagen och EU:s tröskelvärden träder i kraft vid årsskiftet. Förvaltningen av arbetskraftsinvandringen överförs till arbets- och näringsministeriet vid ingången av 2020.

Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överförs från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet

Från ingången av 2020 överförs den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet. Man kom överens om överföringen i regeringsprogrammet, och med den strävar man efter att invandring på grund av arbete eller studier ska vara starkare kopplad till sysselsättnings-, utbildnings- och närings- och innovationspolitiken.

Pressmeddelande

Arbetstidslagen reformeras

Den nya arbetstidslagen är ett svar på förändringarna på arbetsmarknaden och i arbetslivet, såsom att arbete som är oberoende av tid och plats har blivit vanligare. Arbetstidslagen ger arbetsplatserna verktyg för arbetsplatsspecifika arbetstidslösningar, såsom att i större utsträckning avtala om flexibel arbetstid, utökad flexibel arbetstid och ibruktagande av en arbetstidsbank.

Reformen av arbetstidslagen är också ett svar på de krav som följer av arbetstidsdirektivet och den tolkningspraxis som anknyter till direktivets bestämmelser. 

Pressmeddelande
Sammanfattning: Den nya arbetstidslagen i ett nötskal (på finska)

Skyldighet att ha separat redovisning börjar tillämpas

Om kommuner, samkommuner, staten eller enheter som de har bestämmande inflytande över bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden ska de från och med den 1 januari 2020 ha separat redovisning för denna ekonomiska verksamhet. 

Bestämmelsen möjliggör övervakning av den marknadsbaserade prissättningen också i en situation där ett offentligt samfund har bolagiserat både den ekonomiska och den icke-ekonomiska verksamheten i ett och samma bolag.

Bestämmelsen om separat redovisning ingår i den nya konkurrenslag som trädde i kraft i juni 2019. 

Pressmeddelande

Upphandlingslagstiftningens EU-tröskelvärden ändras 1.1.2020

Europeiska kommissionen har beräknat tröskelvärden så att tröskelvärdet i fråga om varor och tjänster sänks för statens centralförvaltningsmyndigheter från 144 000 euro till 139 000 euro och för övriga upphandlande myndigheter, såsom kommuner och församlingar, till 214 000 euro. 

I fråga om byggentreprenader sänks tröskelvärdet från 5 548 000 euro till 5 350 000 euro.

Nyhet

Naturgasmarknaden öppnas för konkurrens 1.1.2020

Den gemensamma regionala naturgasmarknaden för Finland, Estland och Lettland öppnas för konkurrens vid ingången av 2020 i samband med ibruktagandet av förbindelseledningen Balticconnector som sammanlänkar naturgasnäten i Finland och Estland.

Pressmeddelande

Tillbaka till toppen