Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2019 10.01
Uutinen

Vuodenvaihteessa astuu voimaan muutoksia työaikalakiin, kilpailulakiin, maakaasumarkkinalakiin sekä EU-kynnysarvoihin. Vuoden 2020 alusta TEM:iin siirtyy työperäisen maahanmuuton hallinto.

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy vuoden 2020 alusta alkaen sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Siirrosta sovittiin hallitusohjelmassa ja sillä tavoitellaan työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuton vahvempaa kytkemistä osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa.

Tiedote

Työaikalaki uudistuu

Uusi työaikalaki vastaa työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin, kuten ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon yleistymiseen. Työaikalaissa annetaan työpaikoille välineitä tehdä työpaikkakohtaisia työaikaratkaisuja, kuten sopia nykyistä väljemmin liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankin käyttöönotosta.

Työaikalain uudistuksella vastataan myös työaikadirektiivin ja sen tulkintakäytännön asettamiin vaatimuksiin. 

Tiedote
Kooste: Uusi työaikalaki pähkinänkuoressa

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta aletaan soveltamaan

Kilpailulakiin on lisätty uusi säännös, jonka perusteella julkisyhteisön on 1.1.2020 alkaen eriytettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa taloudellinen toiminta kirjanpidossaan. 

  • Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavan kunnan, kuntayhtymän, valtion taikka niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön on pidettävä tästä toiminnastaan erillistä kirjanpitoa.  
  • Eriytetyn toiminnan tuotot ja kulut tulee esittää tilikausikohtaisena tuloslaskelmana, jonka tulee olla johdettavissa toimijan kirjanpidosta.  
  • Tuloslaskelma lisätietoineen on julkinen ja se tulee esittää tilinpäätökseen sisältyvänä liitetietona. 
  • Pienimuotoinen toiminta rajataan eriyttämisvelvollisuuden ulkopuolelle. Säännöstä ei sovelleta silloin, kun säännöksessä tarkoitetun yksikön kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40 000 euroa vuodessa. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut kotisivullaan infopaketin säännöksen sisällöstä ja soveltamisesta 

Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2020 lukien

Euroopan komissio on laskenut kynnysarvoja siten, että tavaroiden ja palvelujen kynnys-arvo laskee valtion keskushallintaviranomaisten osalta 144 000 eurosta 139 000 euroon ja muiden hankintaviranomaisten kuten kuntien ja seurakuntien osalta 214 000 euroon. 

Rakennusurakoiden osalta kynnysarvo laskee 5 548 000 eurosta 5 350 000 euroon.

Uutinen

Maakaasumarkkinat avautuvat kilpailulle 1.1.2020

Suomen, Viron ja Latvian yhteinen alueellinen maakaasumarkkina avautuu kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun Suomen ja Viron kaasuverkot yhdistävä Balticconnector-yhdysputki otetaan käyttöön.

Tiedote

 
Sivun alkuun