Hoppa till innehåll

Strategi för företagande på remiss: Målet är att stärka företagandet i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2020 9.10 | Publicerad på svenska 10.3.2020 kl. 15.52
Pressmeddelande

Målet med regeringens strategi för företagande är att öka företagarnas förtroende för att det lönar sig att grunda företag i Finland och att sysselsätta människor, utveckla verksamheten och investera i företag. Dessutom syftar strategin till att göra Finland mer attraktivt för utländska arbetstagare och företag.

Strategin samlar ihop de åtgärder som bereds vid olika ministerier för att främja företagande. Strategin är på remiss från den 10 till den 27 mars 2020. Såväl organisationer som enskilda medborgare är välkomna att yttra sig om strategiutkastet.

– Framgångsrikt företagande skapar tillväxt, sysselsättning och välfärd i Finland. Genom strategin vill regeringen skapa en miljö där det är lätt och enkelt att bedriva företagsverksamhet, säger näringsminister Mika Lintilä.

Flera utmaningar för företagare i Finland

Strategin innehåller en aktuell lägesbild av företagande i Finland. Enligt internationella jämförelser har vi goda utgångspunkter för företagande i vårt land. Betraktat enligt företagsstorleken ligger företagsstrukturen i Finland mycket nära genomsnittet i utvecklade OECD-länder, oavsett om den mäts utifrån företagens andel av den totala sysselsättningen eller värdeökningen. Nästan alla företag, dvs. 99,8 procent, är små eller medelstora.

Det finns dock mycket att utveckla när det gäller företagande. De små och medelstora företagens andel av exporten är bara cirka 16 procent. Endast få företag har ställt tillväxtmål. Investeringar har redan länge utvecklats sämre i Finland än i de viktigaste referensländerna. Också arbetsproduktiviteten har försämrats. Företagarna upplever som utmaningar bland annat att det finns brist på kompetent arbetskraft inom vissa branscher, att lagstiftningen är för tung och att digitalisering inte har utnyttjats i tillräcklig mån.

– Lägesbilden visar att det i Finland behövs många förändringar för att företagarna lättare ska kunna utveckla sin affärsverksamhet och öka företagens tillväxt. Detta kräver samarbete inom hela statsrådet. Regeringen anser att det är viktigt med företagande, och därför har det nu utarbetats ett utkast till strategi, säger minister Lintilä. 

Åtgärder för att stärka kompetensen och utveckla beskattningen

Strategin omfattar sju teman och under varje tema föreslås flera praktiska åtgärder för att lösa de utmaningar som gäller företagande. Temana är följande:

  1. Förutsägbar och konkurrenskraftig företagsbeskattning
  2. Kompetens och tillgång på kompetent arbetskraft för att stödja företagens tillväxt
  3. Främjande av tillväxtorienterad företagsverksamhet
  4. Smidigare reglering och tjänster för uträttande av ärenden och konkurrenspolitik
  5. Företagande som drivkraft för regionutvecklingen
  6. Ny chans för företagare samt företagarnas trygghet och ork
  7. Skräddarsydda tjänster för företagare för särskilda behov och situationer

Utarbetandet av strategin baserar sig på regeringsprogrammet. Efter remissbehandlingen går strategin vidare till regeringens ramförhandlingar. För genomförandet av strategin utarbetas en separat färdplan. I beredningen av det utkast som nu är på remiss har deltagit finansministeriet, justitieministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, konkurrens- och konsumentverket, närings -, trafik - och miljöcentralerna, Finnvera och Business Finland.

Ytterligare upplysningar:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Jaana Lappi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 506 2658

Tillbaka till toppen