Ansökan om statsunderstöd för företag 

Behandling av personuppgifter

I administrationssystemet för företagsstöd Tuki2014 administreras behandlingsprocessen för de behovsprövade understöd som NTM-centralerna beviljar till företag och andra sammanslutningar ända från ansökan till betalning och till återkrav. Arbets- och näringsministeriet är personuppgiftsansvarig för personuppgifter. 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i registret Tuki2014 i samband med ansökan om statsunderstöd för företag

I regel får vi de uppgifter som behövs i registret Tuki 2014 av personerna själva då stödsökaren/stödtagaren i sin ansökan och på andra projektspecifika blanketter meddelar personuppgifter som är relevanta för ansökan om understöd. Dessutom fås uppgifter från befolkningsregistercentralens identifieringstjänst Suomi.fi, systemet för fullgöranderapporter (VHS) hos skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi samt arbets- och näringsministeriets kundinformationssystem för företagstjänster (kundinformationsresursen).

I registret Tuki2014 samlas och förvaras personuppgifter som är väsentliga för projektprocessen. Sådana uppgifter är namn, telefonnummer, e-postadress och ställning i organisationen för stödsökandes kontaktperson samt för den som deltar i utbildningen och den ansvariga experten samt personbeteckning för den ansvariga experten.

I systemet Tuki2014 förvaras för alla företagssökande också uppgifter om företagets ägare det vill säga namn, födelsetid, ägarandel och röstetalsandel. För företagssökande förvaras dessutom namnen, nationaliteten och födelsetiden för de personer som är förmånstagare. Om personen direkt eller indirekt via ett annat företag äger mer än 25 procent av företagets aktier sparas namnet och personbeteckningen för ägarna till de företag som ansöker/den utländska personens nummer, om företagets ägartyp är en privatperson.

Om myndighetsanvändare förvaras bland annat följande personuppgifter: användarnamn, användarens namn, uppgiftsbeteckning, e-postadress och telefonnummer. 

Dina personuppgifter förvaras i minst 20 år från det att projektet avslutades. Personuppgifter som ingår i de beslut som systemet skapar, begäran om omprövning, slutrapporter för projekten och projektkontroller förvaras varaktigt.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.

Ansökan om, beviljande och betalning av statsunderstöd och insamling av personuppgifter med stöd av det grundar sig bland annat på

  • Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028
  • Statsunderstödslagen 
  • Statsrådets förordning om regionalt transportstöd för åren 2020–2022 
  • Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Vi kan också lämna ut dina uppgifter till revisionsmyndigheter, forskare och bedömare. Uppgifter om de understöd som administreras med registret och personuppgifter i anknytning till dem kan också lämnas ut med stöd av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster.

Information om positiva beslut om projekt som finansieras med medel från EU:s regional- och strukturpolitiska program (2014–2020) i enlighet med lagen publiceras i den offentliga informationstjänsten strukturfonder.fi. Stödmottagaren har godkänt att uppgifterna offentliggörs genom att skriva under ansökan.

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Ytterligare uppgifter om systemet Tuki2014 ger Sirpa Hautala (fornamn.efternamn(at)gov.fi)

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.