Yritysten valtionavustusten hakeminen 

Henkilötietojen käsittely

Tuki2014 yritystukien käsittelyjärjestelmällä hallinnoidaan ELY-keskusten myöntämien, harkinnanvaraisten, yrityksille ja muille yhteisöille myönnettävien avustusten käsittelyprosessi avustuksen hakemisesta maksamiseen sekä takaisinperintään. Työ- ja elinkeinoministeriö on henkilötietojen rekisterinpitäjä. 

Mitä tietoja keräämme sinusta Tuki2014-rekisteriin yritysten valtionavustusten hakemisen yhteydessä

Pääsääntöisesti saamme Tuki2014-rekisterissä tarvittavat tiedot henkilöiltä itseltään, kun tuenhakija/tuensaaja ilmoittaa hakemuksessaan ja muissa hankekohtaisissa lomakkeissa avustuksen hakemisen kannalta relevantit henkilötiedot. Lisäksi tietoja saadaan väestörekisterikeskuksen Suomi.fi -tunnistautumispalvelusta, verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteiden hoitoselvityksistä (VHS) sekä työ- ja elinkeinoministeriön yritystukiasiakastietovarannosta (Y-ATV).

Tuki2014-rekisteriin kerätään ja tallennetaan hankeprosessin kannalta olennaiset henkilötiedot. Näitä tietoja ovat avustuksen hakijan yhteyshenkilön sekä koulutukseen osallistuvan ja vastuuasiantuntijan osalta nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asema organisaatiossa sekä vastuuasiantuntijan osalta henkilötunnus.

Tuki-2014-järjestelmään tallennetaan kaikkien yrityshakijoiden osalta myös yrityksen omis-tajatiedot eli nimi, syntymäaika, omistusosuus ja äänivaltaosuus. Lisäksi yrityshakijoiden osalta tallennetaan  edunsaajahenkilöiden nimet, kansalaisuus sekä syntymäaika. Mikäli henkilö omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta, tallennetaan yrityshakijoiden omistajien nimet ja henkilötunnus/ulkomaalaisen henkilön tunnus, mikäli yrityksen omistajatyyppi on yksityishenkilö.

Viranomaiskäyttäjistä tallennetaan muun muassa seuraavat henkilötiedot: käyttäjätunnus, käyttäjä nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

Henkilötietojasi säilytetään vähintään 20 vuotta hankkeen sulkemisesta. Järjestelmän muodostamiin päätöksiin, oikaisuvaatimuksiin, hankkeiden loppuraportteihin ja hanketarkistuksiin sisältyvät henkilötiedot säilytetään pysyvästi.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua kos-kevan tehtävän suorittamiseksi.

Avustusten hakeminen, myöntäminen sekä maksaminen ja näiden perusteella henkilötietojen kerääminen perustuu mm.:

  • Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028
  • Valtionavustuslaki 
  • Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta  vuosina 2020–2022 
  • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Voimme luovuttaa tietojasi myös tarkastusviranomaisille, tutkijoille sekä arvioijille. Tietoja rekisterillä hallinnoitavista avustuksista ja niihin liittyvistä henkilötiedoista, voidaan luovuttaa myös yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmään järjestelmästä annetun lain  nojalla.

Myönteisistä Euroopan alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (2014–2020) varoista rahoitetuista lain  mukaisista päätöksistä (hankkeista) julkaistaan tietoja julkisessa rakennerahasto-tietopalvelussa. Allekirjoittaessaan hakemuksen tuensaaja on hyväksynyt tietojen julkaisemisen.

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Lisätietoja Tuki2014-järjestelmästä antaa Sirpa Hautala ([email protected])

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n Tietosuoja-sivulta.