Uppdaterad arbetslagstiftning

Länkar till lagtexter (finlex.fi)

Arbetsavtalslag
Arbetstidslag 
Lag om arbetet i bagerier, bara 5 §
Lag om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
​​​​Lag om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt om arbetsgivarförpliktelser och arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande omstruktureringar
Lag om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
Lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen
Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader
Lag om ersättning för utbildning
Lag om fastställande av första maj i vissa fall såsom fridag för arbetarna (avgiftsbelagd databas Edilex.fi)
Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet
Lag om integritetsskydd i arbetslivet
Lag om kollektivavtal
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
Lag om lönegaranti för sjömän
Lag om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
Lag om samarbete inom företag
Lag om samarbetsombudsmannen
Lag om sjöarbetsavtal
Lag om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag
Lag om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens
Lag om studieledighet
Lag om unga arbetstagare
Lag om utstationering av arbetstagare
Lönegarantilag
Personalfondslag
Samarbetslag 
Semesterlag
Semesterlag för sjömän
Sjöarbetstidslag
Sjömansservicelag

Lag om alterneringsledighet (delvis SHM)
Diskrimineringslag (JM)
Lag om medling i arbetstvister (JM)