Ajantasainen työlainsäädäntö

Lakilinkit (finlex.fi)

Henkilöstörahastolaki
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)
Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa
Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä
Laki koulutuksen korvaamisesta
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta
Laki nuorista työntekijöistä
Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista
Laki työntekijöiden lähettämisestä
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista
Laki vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin vapaapäiväksi eräissä tapauksissa
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
Laki yhteistoiminta-asiamiehestä
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
Leipomotyölaki, pelkkä 5 §
Merityösopimuslaki
Merimiespalvelulaki
Merimiesten palkkaturvalaki
Merimiesten vuosilomalaki
Merityöaikalaki
Opintovapaalaki
Palkkaturvalaki
Työaikalaki, voimassa -31.12.2019 saakka
Työaikalaki 872/2019, voimaan 1.1.2020
Työehtosopimuslaki
Työsopimuslaki
Vuosilomalaki
Vuorotteluvapaalaki

Laki työriitojen sovittelusta (OM)
Yhdenvertaisuuslaki (OM)