Hörande som gäller kärnanläggningar

Behandling av personuppgifter

Licensiering av kärnanläggningar består av följande från varandra separata skeden som alla är förknippade med möjlighet att delta och uttrycka sin åsikt.

Med MKB-förfaranden avses här förfaranden enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, där arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet eller behörig myndighet.

I fråga om MKB-förfaranden för kärnanläggningar samlar vi in personuppgifter för de personer som lämnat in utlåtanden eller kommentarer till arbets- och näringsministeriet i anknytning till projekten. Personuppgifter behandlas i syfte att identifiera de personer som har lämnat kommentarer eller ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet.

Uppgifterna presenteras i de utlåtanden som lämnats in till arbets- och näringsministeriet. 
Principbeslutförfarandet gäller alla kärnanläggningar med stor allmän betydelse enligt kärnenergilagen och arbets- och näringsministeriet är behörig myndighet. Till principbeslutförfarandet hänför sig allmänt hörande under vilket det möjlighet bereds att framföra kommentarer om det planerade projektet.

Bygglovsförfarandet gäller alla kärnanläggningar som avses i kärnenergilagen om vilka det fattats ett principbeslut. I samband med behandlingen av bygglovsansökan ordnas ett hörandeförfarande.

Driftstillståndsförfarandet gäller alla kärnanläggningar enligt kärnenergilagen som har beviljats bygglov. I samband med behandlingen av ansökan om driftstillstånd ordnas ett hörandeförfarande.

Nedläggningstillståndsförfarandet gäller alla kärnanläggningar enligt kärnenergilagen som har beviljats driftstillstånd. I samband med behandlingen av ansökan om nedläggningstillstånd ordnas ett hörandeförfarande.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i fråga om hörande som gäller kärnkraftverk?

Personuppgiftsregistret för tillståndsförfaranden som gäller MKB, principbeslut, bygglov, drifts- och nedläggningstillstånd i fråga om kärnanläggningar innehåller uppgifter om enskilda personer och organisationer, som bland annat namn, arbetsgivarorganisation och kontaktuppgifter.

Personuppgifter som sparats i samband med hörandeförfaranden för kärnanläggningar förvaras under den tid som krävs för att vi ska kunna utföra våra uppgifter. Vi följer statsrådets informationsstyrningsplan i fråga om lagringstiden för personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i
Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

  • Bestämmelser om tillståndsförfaranden som gäller MKB, principbeslut, bygglov, tillstånd att driva och avveckla en kärnanläggning finns i 
  • Kärnenergilagen 
  • Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Ibland lägger vi ut våra tekniska system till externa tjänsteleverantörer för att förbättra tjänstens kvalitet. Tjänsteleverantören kan också verka utanför EU-området om kraven på överföringen av uppgifter enligt dataskyddsförordningen uppfylls.

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.

Ytterligare uppgifter om hörandeförfaranden som gäller kärnanläggningar ger Liisa Heikinheimo ([email protected])
 

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.