Ydinlaitoksia koskeva kuuleminen

Henkilötietojen käsittely

Ydinlaitosten luvitus koostuu erillisistä toisiaan seuraavista vaiheista, joihin kaikkiin liittyy mahdollisuus osallistua ja ilmaista mielipide.

YVA-menettelyillä tarkoitetaan tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisia menettelyjä, joissa työ- ja elinkeinoministeriö toimii yhteysviranomaisena tai toimivaltaisena viranomaisena.

Ydinlaitoksia koskevien YVA-menettelyiden osalta keräämme niiden henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat toimittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle hankkeisiin liittyviä lausuntoja tai mielipiteitä. Henkilötietoja käsitellään mielipiteen tai lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle toimittaneiden henkilöiden tunnistamiseksi.

Tiedot esitetään työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetuissa lausunnoissa. 
Periaatepäätösmenettely koskee kaikkia ydinenergialain tarkoittamia yleiseltä merkitykseltään huomattavia ydinlaitoksia ja työ- ja elinkeinoministeriö on toimivaltainen viranomainen. Periaatepäätösmenettelyyn liittyy yleinen kuuleminen, jonka aikana varataan mahdollisuus esittää mielipiteitä suunnitellusta hankkeesta.

Rakentamislupamenettely koskee kaikkia ydinenergialain tarkoittamia ydinlaitoksia, joille on myönnetty periaatepäätös. Rakentamislupahakemuksen käsittelyn yhteydessä järjestetään kuulemismenettely.

Käyttölupamenettely koskee kaikkia ydinenergialain tarkoittamia ydinlaitoksia, joille on myönnetty rakentamislupa. Käyttölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä järjestetään kuulemismenettely.
Käytöstäpoistolupamenettely koskee kaikkia ydinenergialain tarkoittamia ydinlaitoksia, joille on myönnetty käyttölupa. Käytöstäpoistolupahakemuksen käsittelyn yhteydessä järjestetään kuulemismenettely.

Mitä tietoja keräämme sinusta ydinlaitoksia koskevan kuulemisen osalta?

Ydinlaitoksia koskevien YVA-, periaatepäätös-, rakentamislupa-, käyttölupa- ja käytöstäpoistolupamenettelyjen henkilörekisteri sisältää yksityisten henkilöiden tietoja sekä organisaatiotietoja, kuten muun muassa nimen, työnantajaorganisaation ja yhteystiedot.

Ydinlaitosten kuulemismenettelyjen yhteydessä tallennettuja henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun tehtäviemme hoitaminen sitä edellyttää. Noudatamme henkilötietojen säilytysajoissa valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelmaa.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua kos-kevan tehtävän suorittamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.:

  • Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä
  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

YVA-, periaatepäätös-, rakentamislupa-, käyttölupa- ja käytöstäpoistolupamenettelyistä säädetään:

  • Ydinenergialaki 
  • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Toisinaan ulkoistamme tekniset järjestelmämme ulkopuolisille palveluntoimittajille palvelun laadun parantamiseksi. Palveluntoimittaja voi toimia myös EU-alueen ulkopuolella, mikäli tietosuoja-asetuksen vaatimukset tietojen siirtämiseen toteutuvat.

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Lisätietoja ydinlaitoksia koskevista kuulemismenettelyistä antaa Liisa Heikinheimo ([email protected])

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi  TEM:n tietosuojan etusivulta.