Ydinlaitoksia koskeva kuuleminen

Henkilötietojen käsittely

Ydinlaitosten luvitus koostuu erillisistä toisiaan seuraavista vaiheista, joihin kaikkiin liittyy mahdollisuus osallistua ja ilmaista mielipide.

YVA-menettelyillä tarkoitetaan tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisia menettelyjä, joissa työ- ja elinkeinoministeriö toimii yhteysviranomaisena tai toimivaltaisena viranomaisena.

Ydinlaitoksia koskevan YVA-menettelyiden osalta keräämme hankkeisiin liittyvien lausuntojen tai mieipiteitä työ- ja elinkeinoministeriölle toimittaneiden henkilöiden henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään mielipiteen tai lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle toimittaneiden henkilöiden tunnistamiseksi.

Tiedot esitetään työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetuissa lausunnoissa. 
Periaatepäätösmenettely koskee kaikkia ydinenergialain  tarkoittamia yleiseltä merkitykseltään huomattavia ydinlaitoksia ja työ- ja elinkeinoministeriö on toimivaltainen viranomainen. Periaatepäätösmenettelyyn liittyy yleinen kuuleminen, jonka aikana varataan mahdollisuus esittää mielipiteitä suunnitellusta hankkeesta.

Rakentamislupamenettely koskee kaikkia ydinenergialain  tarkoittamia ydinlaitoksia, joille on myönnetty periaatepäätös. Rakentamislupahakemuksen käsittelyn yhteydessä järjestetään kuulemismenettely.

Käyttölupamenettely koskee kaikkia ydinenergialain  tarkoittamia ydinlaitoksia, joille on myönnetty rakentamislupa. Käyttölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä järjestetään kuulemismenettely.

Käytöstäpoistolupamenettely koskee kaikkia ydinenergialain tarkoittamia ydinlaitoksia, joille on myönnetty käyttölupa. Käytöstäpoistolupahakemuksen käsittelyn yhteydessä järjestetään kuulemismenettely.

Mitä tietoja keräämme sinusta ydinlaitoksia koskevan kuulemisen osalta?

Ydinlaitoksia koskevien YVA-, periaatepäätös-, rakentamislupa-, käyttölupa ja käytöstäpoistolupamenettelyjen henkilörekisteri sisältää yksityisten henkilöiden tietoja sekä organisaatiotietoja, kuten muun muassa nimen, työnantaja organisaation ja yhteystiedot.

Ydinlaitosten kuulemismenettelyjen yhteydessä tallennettuja henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun tehtäviemme hoitaminen sitä edellyttää. Noudatamme henkilötietojen säilytysajoissa valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelmaa.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua kos-kevan tehtävän suorittamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.:
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

YVA, periaatepäätös-, rakentamislupa-, käyttölupa- ja käytöstäpoistolupamenettelyistä säädetään:

  • Ydinenergiaki 
  • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Toisinaan ulkoistamme tekniset järjestelmämme ulkopuolisille palveluntoimittajille palvelun laadun parantamiseksi. Palveluntoimittaja voi toimia myös EU-alueen ulkopuolella, mikäli tietosuoja-asetuksen vaatimukset tietojen siirtämiseen toteutuvat.

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Lisätietoja Ydinvoimalaitoksia koskevista kuulemismenettelyistä antaa Liisa Heikinheimo ([email protected])

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi  TEM:n tietosuojan etusivulta.