Graviditetsledighet, föräldraledighet och vårdledighet

En arbetstagare har på grund av graviditet eller förlossning eller för vård av barn rätt till ledighet från arbetet under följande i sjukförsäkringslagen avsedda perioder:

  • tiden för vilken det betalas graviditetspenning (graviditetsledighet)
  • tiden för vilken det betalas särskild graviditetspenning (särskild graviditetsledighet)
  • tiden för vilken det betalas föräldrapenning (föräldraledighet)

Ledighetens längd och tidpunkt bestäms på basis av rätten till graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen.

Graviditetsledighet

En gravid förälder har rätt till graviditetsledighet. Ledigheten är 40 vardagar och den ska hållas utan avbrott. Graviditetsledigheten inleds i allmänhet 30 vardagar före barnets beräknade födelsetid. Man kan komma överens med arbetsgivaren om att inleda graviditetsledigheten också senare, dock senast 14 vardagar före den beräknade födelsetiden. 

En arbetstagare har rätt till särskild graviditetsledighet, om hon måste utebli från arbetet före graviditetsledighetens början på grund av att ett kemiskt ämne, strålning, en smittsam sjukdom eller någon annan omständighet som hänför sig till hennes arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden äventyrar hennes eller fostrets hälsa.

Föräldraledighet

Båda föräldrarna, som är barnets vårdnadshavare, har rätt till föräldraledighet under 160 föräldrapenningsdagar. Arbetstagare har rätt till föräldraledighet i högst fyra perioder. En period ska omfatta minst 12 vardagar. Föräldrapenningsperioderna ska tas ut innan barnet fyller två år.

Även om arbetstagaren har samtidigt rätt till föräldrapenning också med stöd av ett eller flera andra barn, får arbetstagaren under samma kalenderår dock ta ut högst fyra perioder föräldraledighet. 

En förälder som har rätt till föräldrapenning får överlåta sammanlagt högst 63 föräldrapenningsdagar till barnets andra förälder, barnets vårdnadshavare eller sin egen eller den andra förälderns make eller sambo.  Den som dagar överlåts till har rätt till föräldraledighet för dessa dagar.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att föräldraledigheten hålls som partiell ledighet (partiell föräldraledighet).

Vårdledighet

Arbetstagaren har rätt till två vårdledighetsperioder på heltid för vård av barn under tre år. En förälder till ett adoptivbarn har rätt till vårdledighet i minst två år från adoptionen, men rätten upphör när barnet börjar skolan. Vårdledighetens längd måste vara minst en månad.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dessutom komma överens om flera än två vårdledighetsperioder samt om perioder som är kortare än en månad. Vårdledighet kan tas ut av endas en av barnets föräldrar eller vårdnadshavare åt gången. Den andra föräldern eller vårdnadshavaren kan dock ta ut en vårdledighetsperiod samtidigt med den ena förälderns graviditets- eller föräldraledighet.

Arbetstagaren kan beviljas partiell vårdledighet för att vårda sitt barn till utgången av det andra läsåret (i praktiken till slutet av juli), eller om barnet omfattas av förlängd läroplikt till utgången av det tredje läsåret. För en förälder till ett handikappat eller långtidssjukt barn som är i behov av särskild vård och omsorg fortgår rätten tills barnet fyller 18 år.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska komma överens om återgång till arbetet under pågående ovan nämnd ledighet. Om överenskommelse inte nås, får arbetstagaren av grundad anledning avbryta ledigheten genom att underrätta arbetsgivaren om detta senast en månad före återgången till arbetet. På arbetsgivarens begäran ska arbetstagaren lägga fram en utredning om grunden för frånvaron och avbrytandet av frånvaron.

Om ett barn under tio år, som bor i samma hushåll, plötsligt insjuknat, har arbetstagaren rätt att vårda barnet högst fyra arbetsdagar per sjukperiod (tillfällig vårdledighet). Barnets så kallade frånvarande förälder har motsvarande rätt.

Anmälningstider

I regel ska graviditets- och föräldraledighet samt vårdledighet anmälas till arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början. För ledighet på högst 12 vardagar är anmälningstiden en månad. 

Anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn ska om möjligt anmälas senast två månader före.
Om anmälningstiden på två månader inte kan iakttas på grund av att maken börjar arbeta, har arbetstagaren rätt att bli föräldraledig genom att anmäla detta en månad före. Det förutsätter dock att ledigheten inte medför en allvarlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. 

Om arbetstagaren och arbetsgivaren inte kommer överens om något annat, får familjeledigheten avbrytas eller tidpunkten för ledigheten flyttas endast av grundad anledning. I allmänhet förutsätter detta att barnets vårdarrangemang ändras avsevärt.