Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää. Päivitettyä tietoa täältä: Hankinnoilla työllistäminen

Työllistymisen vauhdittaminen julkisilla hankinnoilla

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan oli kirjattu tavoite, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Linjausta vietiin hallituskaudella eteenpäin työ- ja elinkeinoministeriön Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmassa. 

Vauhditusohjelma oli osa hallituksen Työkykyohjelman toteutusta. Sen yksi päämäärä oli parantaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. 

Kuntaliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman loppuseminaarin 14.2.2023. Seminaarin tallenne on nähtävissä Kunta TV:n verkkosivuilla. 

Hankinnoilla työllistäminen on ollut mukana myös valtiovarainministeriön käynnistämässä Hankinta-Suomi -strategiassa.

Hankintatoimen työllistämisehto antaa paljon mahdollisuuksia 

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman avulla on edistetty muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työn saantia hankintaehdon avulla. Toistaiseksi tätä mahdollisuutta on käytetty vähän, vaikka laki antaa siihen mahdollisuuden. 

Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että julkinen hankkija liittää tarjouspyyntöönsä ja hankintasopimukseensa työllistämistä koskevan ehdon. Työllistämisehdossa edellytetään, että valittu sopimuskumppani työllistää sopimuskauden aikana tilaajan määrittelemiä heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai nuoria.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman tavoitteet olivat:

 • varmistaa, että hankintaehtoa koskeva toimintamalli on sujuva osa normaalia hankintatoimintaa ja yhteistyörakenteita
 • vakiinnuttaa ja saada toimintamalli laajasti käyttöön julkisissa hankintayksiköissä
 • saada rekrytoinnissa avustavat tahot mukaan prosessin eri vaiheisiin 
 • lisätä muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä toimintamallin leviämisen myötä

Vauhditusohjelman lähtökohtana on ollut laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Lain mukaan hankintatoimessa voidaan käyttää työllisyyteen ja työllistymisen edistämiseen liittyviä tekijöitä hankintaehdoissa tai hankintakriteereissä.  Jokaisen hankinnan yhteydessä tehdään arvio, soveltuuko työllistämisehdon tai -kriteerien käyttö kyseiseen hankintaan. 

Annetulla kohderyhmän rajauksella hankintayksiköt voivat tarkastella soveltuvia kohderyhmiä myös alueellisesta näkökulmasta. Vaatimuksena on, että henkilöön liittyy jokin tekijä, jonka arvioidaan asettavan hänet muita heikompaan asemaan rekrytoinnissa. Näitä ovat esimerkiksi pitkään jatkunut työttömyys tai osatyökykyisyys.

Toimintamalli leviää valtakunnallisen ja alueellinen hanketoiminnan verkostoissa

Suomen Kuntaliiton koordinoima valtakunnallinen on ollut ohjelman toimeenpanossa olennainen toimija. Työ- ja elinkeinoministeriö on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. 

Kuntaliiton hankkeen tehtävänä oli edistää sitä, että toimintamalli kehittyy ja leviää. Työtä tehtiin verkostoitumalla ja tarjoamalla toimintamallia koskevaa neuvontaa. Hankinnoilla työllistämisestä kiinnostuneet toimijat ovat tervetulleita koordinaatiohankkeen yhteistyöverkostoon ja sen kokouksiin. 

Hankintalain tulkinnoissa auttaa Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Hankkeessa on jatkettu aiempaa julkisten hankintojen kehittämistyötä. Lisätietoja aiemmista hankkeista:

Käytännössä toimintamalliin on pureuduttu alueellisissa hankkeissa, joissa on kehitetty ja testattu toimintamallia käytännössä. Tavoitteena oli vakiinnuttaa hankinnoilla työllistämisen toimintamalli kunnan hankinnoissa. TE-toimistojen rahoittamat hankkeet päättyivät vuoden 2023 maaliskuussa.

Mukana olivat seuraavat kehittämishankkeet:

 • Vantaa ja Kerava: Löytö-hanke
 • Oulu: Hankinnoilla työllistämisen vauhditus
 • Tampereen kaupunki: Hankinnoilla työhön
 • Turku: Turku työllistää hankinnoilla -hanke
 • Seinäjoen kaupunki: HANSA-hanke
 • Kouvolan kaupunki: Hankinnoilla työllistäminen tehokkaaksi yhteistyöllä- HATTY-hanke
 • Kajaanin kaupunki: Hankinnoilla työllisyyttä (päättynyt jo 31.3.2022)

Hankinnoilla työllistämisen opas käytännön työkaluksi

Hankinnoilla työllistämisen vauhditushankkeessa on laadittu opas, jonka tavoitteena on toimia  työvälineenä sekä niille, jotka vasta pohtivat hankinnoilla työllistämisen käyttöönottoa, että niille, jotka ovat jo käyttäneet työllistämisehtoa hankinnoissaan. Opas on kuvaus siitä, missä vaiheessa työllistämisehdon käyttö on tällä hetkellä kunnissa, joissa on ollut työllistämisehtoa tukeva työllisyyspoliittinen hanke.  

Oppaassa esitellään seuraavien kuntien kokemuksia ja esimerkkitapauksia: Vantaa-Kerava, Tampere, Turku, Kouvola, Oulu ja Seinäjoki. 

Kolumneja:

Lisätietoja: Päivi Haavisto-Vuori, työ- ja elinkeinoministeriö