Työllistymisen vauhdittaminen julkisilla hankinnoilla

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Linjausta viedään eteenpäin työ- ja elinkeinoministeriön Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmassa. 

Vauhditusohjelma on osa hallituksen työkykyohjelman toteutusta. Sen yksi päämäärä on parantaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. 

Hankinnoilla työllistäminen on mukana myös valtiovarainministeriön käynnistämässä Hankinta-Suomi -strategiassa.

Hankintatoimen työllistämisehto antaa paljon mahdollisuuksia 

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman avulla edistetään muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työn saantia hankintaehdon avulla. Tällä hetkellä tätä mahdollisuutta käytetään vähän. 

Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että julkinen hankkija liittää tarjouspyyntöönsä ja hankintasopimukseensa työllistämistä koskevan ehdon. Työllistämisehdossa edellytetään, että valittu sopimuskumppani työllistää sopimuskauden aikana tilaajan määrittelemiä heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai nuoria.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman tavoitteena on

 • varmistaa, että hankintaehtoa koskeva toimintamalli on sujuva osa normaalia hankintatoimintaa ja yhteistyörakenteita
 • vakiinnuttaa ja saada toimintamalli laajasti käyttöön julkisissa hankintayksiköissä
 • saada rekrytoinnissa avustavat tahot mukaan prosessin eri vaiheisiin 
 • lisätä muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä toimintamallin leviämisen myötä

Vauhditusohjelman lähtökohtana on laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Lain mukaan hankintatoimessa voidaan käyttää työllisyyteen ja työllistymisen edistämiseen liittyviä tekijöitä hankintaehdoissa tai hankintakriteereissä.  Jokaisen hankinnan yhteydessä tehdään arvio, soveltuuko työllistämisehdon tai -kriteerien käyttö kyseiseen hankintaan. 

Annetulla kohderyhmän rajauksella hankintayksiköt voivat tarkastella soveltuvia kohderyhmiä myös alueellisesta näkökulmasta. Vaatimuksena on, että henkilöön liittyy jokin tekijä, jonka arvioidaan asettavan hänet muita heikompaan asemaan rekrytoinnissa. Näitä ovat esimerkiksi pitkään jatkunut työttömyys tai osatyökykyisyys.

Toimintamalli leviää valtakunnallisen ja alueellinen hanketoiminnan verkostoissa

Suomen Kuntaliiton koordinoima valtakunnallinen Hankinnoilla työllistämisen vauhditushanke on ohjelman toimeenpanossa olennainen toimija. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu hankkeen rahoittamiseen. 

Kuntaliiton hankkeen tehtävänä on edistää sitä, että toimintamalli kehittyy ja leviää. Työtä tehdään verkostoitumalla ja tarjoamalla toimintamallia koskevaa neuvontaa. Hankinnoilla työllistämisestä kiinnostuneet toimijat ovat tervetulleita koordinaatiohankkeen yhteistyöverkostoon ja sen kokouksiin. 

Hankintalain tulkinnoissa auttaa Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Hankkeessa jatketaan aiempaa julkisten hankintojen kehittämistyötä. Lisätietoja aiemmista hankkeista:

Käytännössä toimintamalliin pureudutaan alueellisissa hankkeissa, joissa kehitetään ja testataan toimintamallia käytännössä. Tavoite on vakiinnuttaa hankinnoilla työllistämisen toimintamalli kunnan hankinnoissa. TE-toimistojen rahoittamat hankkeet jatkuvat vuoden 2023 maaliskuun loppuun saakka.

Käynnissä ovat seuraavat kehittämishankkeet:

 • Vantaa ja Kerava: Löytö-hanke
 • Oulu: Hankinnoilla työllistämisen vauhditus
 • Tampereen kaupunki: Hankinnoilla työhön
 • Turku: Turku työllistää hankinnoilla -hanke
 • Seinäjoen kaupunki: HANSA-hanke
 • Kouvolan kaupunki: Hankinnoilla työllistäminen tehokkaaksi yhteistyöllä- HATTY-hanke
 • Kajaanin kaupunki: Hankinnoilla työllisyyttä (päättynyt 31.3.2022)

Kolumneja:

Lisätietoja: Päivi Haavisto-Vuori, työ- ja elinkeinoministeriö ja projektipäällikkö Anu Tirkkonen, Suomen Kuntaliitto, anu.tirkkonen(at)kuntaliitto.fi