Spetssatsningen Turism 4.0 – snabb tillväxt och sysselsättning genom turistnäringen

Vid regeringens halvtidsöversyn våren 2017 beslutade regeringen foga ett åtgärdspaket för turismen till regeringens handlingsplan 2017-2020.

Åtgärdspaketet Turism 4.0 är en helhet som består av åtgärder som stöder den internationella tillväxten och förnyelsen av turistnäringen åren 2018-2019. Ett tilläggsanslag på 16 miljoner euro har beviljats för åtgärdsprogrammet. Genomförandet av programmet stöds dessutom genom annan finansiering.

Åtgärder

Målet för åtgärdsprogrammet Turism 4.0 är att säkerställa att branschen fortsätter att växa genom följande satsningar:

Satsningar på marknadsföringen av turismen bl.a. genom att

  • stärka samarbetet med huvudstadsregionen, Lappland, Insjö-Finland samt kust- och skärgårdsområdena kring konceptet Visit Finland,främja lockandet av utländska investeringar till Finland och aktiveringen av utländska investeringar i Finland med hjälp av marknadsföringsinformation,
  • producera material för turistföretagen och ‑organisationerna med tanke på marknadsföringen av naturturismen och
  • utveckla statistikföringen av övernattningar i hyrda stugor (på finska, med referat på svenska).

Satsningar på utveckling av det digitala kunnandet bland företagen bl.a. genom att

  • tillhandahålla coaching på företagsnivå i syfte att utveckla kunnandet hos turistföretagen (Visit Finland Akatemiat) och främja tillträdet till elektroniska kanaler för produkter (MyStay, elektroniska manual m.fl.),
  • förbättra innehållet i, omfattningen och tillgängligheten av tjänsterna Utinaturen.fi och Utflyktskarta.fi
  • främja den infrastrukturella tillväxtmiljön för digital affärsverksamhet.

Satsningar på utveckling av ett större utbud året om bl.a. genom att

  • utveckla utbudet på turismprodukter och servicestrukturen under teman naturturism, hälsoturism, matturism, kulturturism och hållbar turism,
  • utarbeta ett åtgärdsprogram för att lösa matchningsproblemen när det gäller rekryteringen av arbetskraft inom turistnäringen,
  • utreda vilken effekt som flyttningen av skolornas sommarlov framåt skulle ha på turistnäringen (raport på finska, med referat på svenska).

Åtgärdsprogrammet syftar dessutom till att göra regleringen kring branschen lättare och smidigare bl.a. i fråga om evenemangsarrangemangen.

Aktörer

Flera ministerier jämte förvaltningsområden samt samarbetsgruppen för turism, som består av företrädare för turistnäringen, deltog i utarbetandet av åtgärdsprogrammet Turism 4.0. Åtgärdshelheten genomförs av arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen. Också övriga ministerier (t.ex. kommunikationsministeriet) har förbundit sig vid genomförandet av regeringens spetsprojekt.

Åtgärdsprogrammet Turism 4.0 bidrar för sin del till genomförandet av Vägkartan för turismen.

 

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä sanna.kyyra(at)tem.fi