Hoppa till innehåll

Uppföljningen av det sociala toppmötet i Porto och den europeiska barngarantin står på EU-ministrarnas agenda

Europeiska unionens rådarbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2021 10.21 | Publicerad på svenska 15.6.2021 kl. 9.07
Pressmeddelande
EU-lippu

EU:s ministrar för sysselsättning och social- och hälsovård sammanträder i Luxemburg den 14 och 15 juni 2021. Finland representeras av social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. 

Ministrarna för sysselsättning och social- och hälsovård har för avsikt att på måndagen den 14 juni godkänna rekommendationen om införandet av en europeisk barngaranti. Syftet med barngarantin är att stärka barnens lika möjligheter och förbättra ställningen för barn som löper risk för fattigdom eller utslagning eller som annars är i svagare ställning. 

”Barngarantin är viktig för att stärka Europas sociala och ekonomiska hållbarhet och minska fattigdomen. Jag är glad att genomförandet framskrider. Finland har en färsk nationell barnstrategi, vars genomförandeplan håller på att färdigställas, och vi har goda möjligheter att beakta barngarantin i detta arbete”, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Ministrarna för sysselsättning och social- och hälsovård diskuterar också kommissionens förslag till EU:s direktiv om minimilöner. Det direktiv som kommissionen föreslår skapar ramar för medlemsstaternas fastställande av minimilönen och uppföljningen av den på EU-nivå. Finland stöder initiativets målsättning att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande. 

Ministrarna ska också diskutera främjandet av den sociala dialogen och kollektivavtalsverksamheten samt uppföljningen av det sociala toppmötet i Porto och genomförandet av handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 

”Jag väntar med intresse på diskussionen om uppföljningen av det sociala toppmötet i Porto och handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Finland stöder ett fullständigt genomförande av pelaren och är berett att sätta upp egna nationella mål för genomförandet. Pelaren bör följas noga och dessutom är det viktigt att i enlighet med det välfärdsekonomiska tänkandet systematiskt bedöma vilka konsekvenser besluten på EU-nivå har för medborgarnas välfärd”, säger minister Pekonen. 

Rådet har dessutom för avsikt att anta slutsatser om distansarbete, coronaviruspandemins konsekvenser för jämställdheten mellan könen och stärkandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. 

Hälsoministrarnas agenda är att stärka EU:s krisberedskap vid nödsituationer på folkhälsoområdet

Huvudfrågorna och diskussionerna under hälsoministrarnas möte tisdagen den 15 juni gäller coronapandemin och stärkandet av EU:s krisberedskap.

Ministrarna godkänner rådets ståndpunkt om en förordning som stärker Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) roll i beredskapen inför kriser och hanteringen av dem. Ministrarna förväntas också anta slutsatserna om tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter och om rimliga priser.

Problemen med tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter har accentuerats under pandemin, men det har förekommit globala problem även tidigare. I fortsättningen kan läkemedelsmyn-digheten effektivare följa bristerna i läkemedel och medicintekniska produkter. Som nya metoder föreslås i slutsatserna en intensiv dialog mellan aktörerna, uppföljning av lagermängderna på EU-nivå, en lista över kritiska läkemedel och medicintekniska produkter samt ökad användning av digitala verktyg. Finland stöder godkännandet av dessa punkter.

Ministrarna diskuterar också ibruktagandet av det digitala covidintyget. De tekniska åtgärder som ibruktagandet förutsätter bereds i Finland under juni månad. Den nya förordningen träder i kraft i början av juli.

Mer information:


Outi Kuivasniemi, direktör för internationella frågor vid social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 50 435 0269, [email protected]
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4131, [email protected]
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn +358-40 450 9077, [email protected]

Tillbaka till toppen