Hoppa till innehåll
Media

Personer som flytt från Ukraina kan börja arbeta genast efter att de har sökt tillfälligt skydd

arbets- och näringsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2022 15.18 | Publicerad på svenska 11.4.2022 kl. 11.14
Pressmeddelande

Personer som sökt tillfälligt skydd har rätt att arbeta genast när ansökan lämnats in. De behöver således inte vänta på att uppehållstillstånd beviljas eller på att få ett uppehållstillståndskort för att kunna arbeta. Det räcker med ett intyg över att ansökan registrerats.

I fortsättningen ska polisen eller gränsmyndigheten utfärda ett intyg över att ansökan har registrerats för dem som söker tillfälligt skydd. De som har sökt tillfälligt skydd tidigare kan vid behov begära ett intyg av Migrationsverket.

Migrationsverket informerar sina kunder om ändringen och uppdaterar sina anvisningar riktade till kunderna.

Kommissionen har preciserat hur direktivet ska tolkas

Det tillfälliga skyddet baserar sig på EU:s direktiv om tillfälligt skydd. Utgångspunkten för direktivet är att en person som omfattas av direktivet får skydd. Av den anledningen innehåller direktivet inga särskilda bestämmelser om när de rättigheter som hänför sig till skyddet ska börja gälla.

Europeiska kommissionen har preciserat hur direktivet ska tolkas så att en persons rätt att arbeta börjar vid den tidpunkt då han eller hon har lämnat in sin ansökan om tillfälligt skydd och fått ett intyg över att ansökan registrerats. Om det senare konstateras att personen inte har rätt till tillfälligt skydd kan ansökan avslås och rätten att arbeta återkallas.

I Finland har en person enligt utlänningslagen rätt att arbeta om han eller hon har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Inte heller utlänningslagen innehåller några särskilda föreskrifter om när rätten börjar gälla. Bestämmelsen har emellertid hittills tolkats så att rätten att arbeta börjar när tillstånd beviljas. På så sätt har det gått att säkerställa att personen har rätt till tillfälligt skydd och att situationen inte senare medför några överraskningar för arbetstagaren eller arbetsgivaren. Den tid som går åt till uppehållstillståndsprocessen har emellertid inverkat på när personen har kunnat börja arbeta.

Utifrån de riktlinjer som nu dragits upp kan en person börja arbeta utan dröjsmål genast när han eller hon har sökt tillfälligt skydd. Detta genomförs genom att bestämmelsen i den gällande lagen tolkas i enlighet med avsikten och syftet med direktivet. Det görs eventuellt senare en ändring i utlänningslagen för att stödja riktlinjerna.

Avsikten är att hjälpa dem som flytt från Ukraina att snabbt påbörja en ny vardag

Direktivet om tillfälligt skydd är för första gången i bruk i hela EU. Samtidigt är det även första gången som det beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland. Det tillfälliga skyddet har varit förenat med många öppna frågor, som myndigheterna har löst i ett tätt samarbete. Praxisen preciseras fortfarande och görs ännu smidigare.

Den nya situationen kräver att myndigheterna kontinuerligt bedömer situationen och löser eventuella problem. Migrationsverket gjorde redan i slutet av mars ändringar i sina tekniska system som påskyndade behandlingen av ansökningar om tillfälligt skydd. Beslut har delgivits snabbare än tidigare. Avsikten är att ytterligare påskynda behandlingen av ansökningar med hjälp av automatisering.

Målet i all verksamhet är att de som flytt från Ukraina så snabbt som möjligt ska kunna bli en del av vardagen, arbetslivet och tjänsterna i vårt samhälle.

Mer information:
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 270, [email protected] 
Susanna Piepponen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 990, [email protected] 

Tillbaka till toppen