Hoppa till innehåll

Ny lag ska underlätta säsongsarbete som är viktigt inom turism och jordbruk

arbets- och näringsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 14.07
Pressmeddelande 134/2017

Säsongsarbetet och rörligheten för arbetstagare som förflyttas internt inom ett företag från ett EU-land till ett annat underlättas genom ny lagstiftning. Republikens president stadfäste den 14 december lagen om säsongsanställning och ICT-lagen som gäller chefer, specialister och praktikanter som är föremål för företagsintern förflyttning från en stat till en annan.

Med säsongsarbetare avses arbetstagare som kommer från tredjeländer för att vistas tillfälligt högst nio månader och som återvänder till sitt hemland efter säsongen. Med säsongsarbete avses t.ex. arbete inom jordbruk och turism där behovet av arbetskraft varierar enligt årstiderna.

Under 15 000 säsongsarbetare anländer till Finland årligen, största delen arbetar inom jordbruket i mindre än tre månader.

Säsongsarbetarna behövs inom turismen och flera näringar på landsbygden. Tillgången på säsongsarbetare har en central betydelse med tanke på bevarandet av många fasta arbetsplatser på landsbygden, berättar konsultativa tjänstemannen Harri Sivula som har berett lagarna.

Antalet säsongsarbetare inom turismbranschen är betydligt mindre än inom jordbruket men till följd av den snabbt växande turismen från Asien har behovet av personal som behärskar områdets språk ökat snabbt. Inhemsk arbetskraft räcker inte till för att täcka denna brist.

Lagen om säsongsanställning gäller endast arbetstagare i anställningsförhållande

Det EU-direktiv som genomförs genom lagen om säsongsanställning gäller endast arbetstagare som har ett anställningsförhållande. Med säsongsarbetare avses sålunda inte t.ex. personer som plockar vilda bär. I och med lagen om säsongsanställning kan säsongsarbetarna i större utsträckning än förr anlita den kommunala hälso- och sjukvården om de t.ex. råkar ut för en arbetsolycka eller en akut sjukdom.

Utöver lagen om säsongsarbete ska regeringen utfärda en förordning om de branscher inom jordbruk och turism som innefattar säsongsbunden verksamhet. Om branscherna föreskrivs i en statsrådsförordning om vilken regeringen lämnar en proposition den 19 december.

Rörligheten för arbetstagare som är föremål för företagsintern förflyttning görs smidigare

Det s.k. ICT-direktivet (intra corporate transferees directive) gäller överföring av anställda inom multinationella företag från länder utanför Europeiska unionen till EU-området och från en medlemsstat i unionen till en annan hos samma arbetsgivare.

I och med ICT-lagen har den som i en annan EU-medlemsstat beviljats tillstånd rätt att börja arbeta i Finland innan Migrationsverket fattar ett beslut om rätten att arbeta. Tillståndet gäller högst tre år. För företag som är placerade i Finland har de utstationerade arbetstagarna en nyckelposition och det är därför viktigt att tillståndsförfarandet fungerar i fråga om dem.

Arbetstagare som avses i ICT-lagen är sådana chefer, specialister och vissa praktikanter hos företag i tredjeländer som är föremål för koncernintern förflyttning till ett dotterbolag som är beläget i Finland.

Båda lagarna är nya. Hittills har alla de viktigaste bestämmelserna om migration varit samlade i utlänningslagen. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information:

Harri Sivula, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet, tfn 0295 488 623, [email protected] (lagarna)
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 022, [email protected] (förordningen och förteckningen över branscherna)

Tillbaka till toppen