Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i lagen om kostnadsstöd träder i kraft snart – ansökan om stöd till företag som drabbats av coronakrisen inleds före jul

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 13.40
Pressmeddelande

Syftet med kostnadsstödet är att hjälpa företagen att klara den svåra ekonomiska krisen som coronapandemin orsakat. Stödet ersätter företagens oflexibla kostnader och lönekostnader, men inte minskad omsättning. Stödet är avsett för företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent på grund av coronaepidemin. Ansökningstiden börjar snart och villkoren för stödet har ändrats delvis.

Regeringen föreslog den 10 december 2020 att republikens president ska stadfästa ändringarna i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 11 december 2020. Lagen avses träda i kraft den 15 december 2020.

Statskontoret har ansvar för att ordna ansökan. Statskontorets mål är att öppna stödansökan den 21 december 2020 och ansökningstiden fortsätter till utgången av februari. Statskontoret informerar om närmare tidsplaner.

– Med hjälp av kostnadsstödet vill vi hjälpa så många företag som möjligt över coronaepidemin. Stödet kan sökas av alla företag som drabbats av coronakrisen. Företagens situation är mycket varierande inom olika verksamhetsområden, vilket betyder att företagen inte behöver höra till  en viss bransch för att få stöd, säger näringsminister Mika Lintilä.

–  Statskontoret har målet att göra det så snabbt och enkelt som möjligt för företagarna att ansöka om kostnadsstöd. Ansökningsprocessen har testats tillsammans med kunder för att se till att den är tydlig. Responsen har varit positiv. Ansökan är enklare också därför att företagarna inte behöver lämna in några bilagor tillsammans med ansökan. Vi får de uppgifter vi behöver direkt från Skatteförvaltningen, säger Jyri Tapper, divisionschef vid Statskontoret.

Ett villkor för stödet är att företagets omsättning har minskat på grund av coronakrisen

Till följd av att omsättningen minskat på grund av coronapandemin har många företag svårt att klara lönekostnaderna och de oflexibla kostnaderna i affärsverksamheten. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning  på grund av pandemin har minskat med minst 30 procent i juni–oktober 2020, jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Om företaget har grundats den 1 maj 2019 eller senare, är jämförelseperioden 1.1–29.2.2020.

Utöver företagets egen omsättning bedöms minskningen av omsättningen inom företagets verksamhetsområde. Om omsättningen inom verksamhetsområdet har minskat med minst 10 procent, bedöms det att branschen har lidit av coronakrisen, och företaget kan ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering. En analys av läget inom verksamhetsområdet hjälper till att tilldela stödet till de företag som drabbats av just coronakrisen och påskyndar behandlingen av företagets ansökan vid Statskontoret.

Bestämmelser om de verksamhetsområden som omfattas av stödet utfärdas senare genom en separat förordning. Avsikten är att statsrådet utfärdar förordningen den 18 december 2020. Verksamhetsområdena fastställs utifrån de omsättningsuppgifter för juni–oktober 2019 och 2020 som fås från Skatteförvaltningen.

Alla företag som drabbats av coronakrisen kan ansöka om kostnadsstöd

Företag kan dock ansöka om stöd även om omsättningen inom verksamhetsområdet inte har sjunkit med minst 10 procent under juni–oktober 2020 och verksamhetsområdet därför inte nämns i bilagan till statsrådets förordning. Företaget ska då i sin ansökan ange särskilt vägande skäl för att det förlorat i omsättning på grund av coronapandemin.

Kostnadsstödssystemet gäller också för stiftelser och föreningar som driver affärsverksamhet. Stöd kan inte beviljas företagsverksamhet inom primär jordbruksproduktion, fiske eller  vattenbruk.

Till skillnad från den första ansökningsomgången för kostnadsstöd finns det ingen nedre gräns för omsättningen som ger rätt till stöd. På så sätt kan man rikta stödet bättre till små företag. Det minsta stödet som betalas ut är fortsättningsvis 2 000 euro och det största 500 000 euro.

Ett företag kan ansöka om kostnadsstöd även om företaget redan har fått andra direkta coronastöd. De stöd som beviljats tidigare beaktas dock i stödbeloppet så att de sammanlagda stöd som beviljats enligt samma tillfälliga regler om statligt stöd som fastställts av Europeiska kommissionen inte överstiger 800 000 euro.

Kostnadsstödet är ett sätt att stödja företagare i coronapandemin

Kostnadsstödet är ett sätt för staten att stödja företagare i coronapandemin Den första ansökningsomgången ordnades i juli–augusti. För den andra ansökningsomgången har staten reserverat 550 miljoner euro, men uppskattningen av det anslag som behövs för stödet är osäker och hela summan kommer inte nödvändigtvis att användas. Användningen av anslaget beror på antalet företag som uppfyller kriterierna för stödet och på företagens kostnader.

Med hjälp av de coronastöd som Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljade tidigare kunde företagen utveckla och rikta sin verksamhet på nytt i coronavirusläget.

Andra verktyg är bland annat Finnveras borgen, Finlands Industriinvestering Ab:s finansieringsprogram och det sysselsättningspaket med bland annat lättnader i fråga om permittering och samarbetsförhandlingar som skapades i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna. Dessutom är en temporär sänkning av arbetspensionsavgifterna och en temporär ändring av konkurslagen i kraft. Övriga stöd som har beviljats är särskilt stöd till restaurangbranschen samt stöd till ensamföretagare.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189
Jyri Tapper, divisionschef, Statskontoret, tfn 029 550 2950

Tillbaka till toppen