Hoppa till innehåll
Media

ANM inleder beredningen av branschvisa färdplaner för att tillgången på arbetskraft ska kunna säkerställas överallt i Finland 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2021 9.16
Pressmeddelande
Två kvinnor och en man i ABB: s arbetshallar i ett varulager med maskinbyggnadselement.

Arbets- och näringsministeriet inleder ett projekt vars syfte är att säkerställa tillgången på kvalificerad arbetskraft inom alla branscher i hela Finland. Branschvisa arbetsgrupper söker lösningar på kort och lång sikt för att förbättra matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa arbetssökande. Samtidigt utreds hur man kan garantera att målen för arbetskraftsinvandring uppnås.

De arbetsgrupper som utarbetar färdplanerna har till uppgift att förbättra bransch- och regionspecifika datainsamlingar om arbetskraftsbehovet och utarbeta prognosscenarier. Målet med färdplanerna är att de ska ge statsförvaltningen en klar bild av efterfrågan och utbudet på arbetskraft och lägga fram konkreta lösningsförslag med hjälp av vilka problemen med tillgången på arbetskraft kan bemötas både på kort och på lång sikt. 

”Bristen på kvalificerad arbetskraft är redan ett hinder för tillväxt och investeringar inom många branscher på olika håll i Finland. Målet med arbetet med färdplanen är att tillsammans hitta sådana lösningar på kompetensbehoven som lämpar sig för olika branscher för att vi ska kunna trygga företagens tillväxt och en fortsatt gynnsam sysselsättningsutveckling”, säger arbetsminister Tuula Haatainen som leder projektets styrgrupp. 

De uppgifter som samlas in i arbetet med färdplanen gör det lättare att skapa prognosmodeller om behovet av kvalificerad arbetskraft inom olika branscher på olika håll i Finland och hjälper således med till exempel att rikta utbildningsplatserna. Samtidigt kan också behovet av internationella rekryteringar gestaltas bättre än för närvarande och man kan identifiera de åtgärder som ännu krävs för att främja arbetskraftsinvandringen. 

Arbetet pågår till slutet av 2022 

Projektet för kartläggning av det branschvisa och regionala behovet av arbetskraft inleds den 8 november 2021, då styrgruppen och de branschvisa arbetsgrupperna inleder sitt arbete. ANM ansvarar för verksamheten i projektets branschgrupper och i styrgruppen. Eftersom säkerställandet av matchningen på arbetsmarknaden också kräver främjande av yrkeskompetensen och yrkesrörligheten, samarbetar man intensivt med undervisnings- och kulturministeriet vid beredningen.  

Utöver sakkunniga från ministerierna ingår i styrgruppen företrädare för arbetsmarknaden och näringslivet (FFC, STTK, Akava, Finlands näringsliv, Företagarna i Finland och KT). Styrgruppen behandlar branschgruppernas utredningar och förslag samt fattar beslut om nödvändiga fortsatta åtgärder före utgången av 2022. 

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas röst ska höras

Vid utarbetandet av de branschvisa färdplanerna har arbetsgivare och arbetstagare en stor roll för att färdplanerna så väl som möjligt ska motsvara behoven inom respektive bransch.

”Aktörerna inom branschen känner naturligtvis bäst till sina egna behov av arbetskraft och vi har redan sett uttalanden om dessa teman. Utarbetandet av färdplanerna på ett branschorienterat sätt säkerställer att arbetsgivarna deltar i utarbetandet av förslagen och är beredda att förbinda sig till dem på ett genuint sätt också genom egna insatser”, betonar minister Haatainen. 

En egen färdplan utarbetas för nio olika sektorer. Dessa är:

1. Naturresurser, livsmedelsproduktion och miljö
2. Affärsverksamhet och förvaltning
3. Utbildning, kultur och kommunikation
4. Transport och logistik
5. Inkvarterings-, förplägnads- och turisttjänster
6. Byggd miljö
(7. Social-, hälso- och välfärdssektorn, branschgrupp under social- och hälsovårdsministeriets ledningsansvar i enlighet med besluten vid budgetmanglingen)
8. Teknologiindustrin och teknologitjänster
9. Processindustri och processproduktion

Ytterligare information: 
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 295 047 372 (mediekontakter)
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn  029 504 7353  
Elina Pylkkänen, understatssekreterare, tfn 040 940 1950

Tillbaka till toppen