Hoppa till innehåll

Ansökan om investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt har inletts – Infomöte för sökande den 3 maj

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2022 8.29
Pressmeddelande
Rahaa ja seteleitä

Ansökan om stöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt har inletts. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. Arbets- och näringsministeriet ordnar den 3 maj 2022 ett infomöte på webben för dem som ansöker om stöd. Vid mötet informeras närmare om ansökan om stöd.

Syftet med stödprogrammet är att främja nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik. Med stora demonstrationsprojekt avses energistödsprojekt vars investeringskostnader uppgår till minst fem miljoner euro.

Ansökningarna om stöd lämnas in via Business Finlands elektroniska system, men de behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Tidtabellen för stödbeslut beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av behandling. Enligt den preliminära tidsplanen kommer stödbesluten att fattas i slutet av 2022.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet får inte inledas innan stödbeslut har fattats. Stöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till dem.

Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten där särskilt nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten bedöms. Vid bedömningen beaktas dessutom projektets genomförbarhet, den energimängd som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet och övriga konsekvenser.

Arbets- och näringsministeriet beviljade i december 2021 och januari 2022 sammanlagt 68,8 miljoner euro i investeringsstöd för sex stora demonstrationsprojekt för energiteknik. I regeringens budget för 2022 har det reserverats bevillningsfullmakt på 53 miljoner euro för detta ändamål.

Investeringsstöd ska sökas via Business Finlands söktjänst senast den 31 augusti

Den 3 maj 2022 kl. 13–14.30 ordnar arbets- och näringsministeriet ett webbseminarium (på finska) där det ges närmare information om ansökan 2022. Anmälan via denna länk.

Vid ansökan om stöd används en separat blankett för ansökan om stöd. Blanketten innehåller utöver den sedvanliga blanketten för ansökan om energistöd dessutom en blankett för bedömning av stödets verkningar samt ett underlag för en projektplan och en beskrivning av den nya tekniken.

Ansökningsblanketten och de obligatoriska bilagor som nämns i blanketten ska lämnas in via Business Finlands elektroniska ärendehanteringssystem senast den 31 augusti 2022 kl. 16.15. Ansökningsblanketten och dess bilagor lämnas in på finska eller svenska. Annat material än det som begärts i anvisningarna ska inte skickas in.

Små projekt, alltså projekt vars värde uppgår till fem miljoner euro och som faller utanför ansökningsomgången för demonstrationsprojekt, behandlas enligt den normala processen för ansökan om energistöd. För dessa projekt för förnybar energi och energieffektivitet kan man fortfarande söka energistöd.

I Finlands program för hållbar tillväxt har det dessutom reserverats 520 miljoner euro för investeringsstöd för framtidens energilösningar. Fram till den 4 mars 2022 hade det inkommit 86 ansökningar till ansökningsomgången för energiinvesteringar i enlighet med Finlands återhämtnings- och resiliensplan.

Mer information:
Tuula Savola, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7133 (förnybar energi)
Pekka Kärpänen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029504 7882 (energieffektivitet och energisparande)

Tillbaka till toppen