Hoppa till innehåll
Media

Den reformerade gruvlagen stärker allmänhetens möjligheter att påverka, förbättrar näringens utsikter och främjar beaktandet av miljöaspekter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 15.34
Pressmeddelande
Kaivospora

Den 23 mars 2023 stadfäste republikens president ändringar i gruvlagen. Lagreformen stärker möjligheterna för allmänheten att påverka på det lokala planet, förbättrar utsikterna för näringsverksamhet och främjar beaktandet av miljöaspekter.

Lagändringarna förbättrar lokalbefolkningens möjligheter att påverka och främjar därmed också acceptansen för gruvdrift. Beviljandet av gruvtillstånd förutsätter en plan som godkänts av kommunen. Vid tillståndsprövningen ska det i fortsättningen tas större hänsyn till andra näringar. 

”Vi befinner oss mitt i en stor energiomställning med en hållbarare framtid som mål. Den reformerade gruvlagen utgör en del av denna omställning. Samtidigt stärks lokalbefolkningens beslutanderätt, och onödigt omfattande förbehåll stävjas”, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Ändringarna ger aktörerna inom gruvbranschen merkostnader och större administrativ börda, men ändringarna kan samtidigt balansera konkurrensen inom branschen. Det ligger också i aktörernas intresse att regleringen skärps och preciseras, eftersom det gör reglerna tydligare. Den nya avgiften för förbehåll bedöms minska risken för onödigt omfattande förbehåll inom malmletningsverksamheten, vilket i sin tur förbättrar de andra företagens konkurrensmöjligheter. 

Villkoren för förlängning av giltighetstiden för malmletningstillstånd skärps för att förbättra fastighetsägarnas ställning och minska olägenheterna för lokalinvånarna. I syfte att stärka den nationella säkerheten får malmletnings- eller gruvtillstånd i fortsättningen inte beviljas, om verksamheten bedöms äventyra landets försvar, försörjningsberedskapen eller funktionen hos sådan infrastruktur som är nödvändig med tanke på samhället. Rättigheterna att få information förbättras genom bestämmelser om för allmänheten öppna tillställningar som ska ordnas varje år.

Landskapsvärdena, miljön och den biologiska mångfalden beaktas i fortsättningen i större grad vid tillståndsprövningen. Bestämmelserna om säkerheter och avslutande av gruvdrift skärps också. I framtiden ska en stegvis stängning av gruvan beaktas bättre redan under gruvdriften och den slutliga stängningen genomföras på ett ansvarsfullt sätt. 

Lagen träder i kraft den 1 juni 2023.

Ytterligare information: 
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 506 4216 
Tuula Manelius, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4909
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7405

Tillbaka till toppen