Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

En fortsättning av åtgärderna för att skapa trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden under coronakrisen

Arbets- och näringsministeriet
23.6.2020 9.00 | Publicerad på svenska 25.6.2020 kl. 13.21
Pressmeddelande

Riksdagen har godkänt regeringens propositioner genom vilka giltighetstiden för de temporära lagstiftningsändringar som gäller permittering och samarbetsförfarande samt permitterade och företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa förlängs till utgången av 2020. Avsikten är att republikens president ska stadfästa ändringarna den 26 juni 2020 och de träder huvudsakligen i kraft den 1 juli 2020.

Ändringarna är en del av regeringens åtgärder för att bemöta coronaviruspandemin. Bakgrunden till dem är de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förslag om att förlänga giltighetstiden för de temporära ändringarna i arbetslagstiftningen och lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa.

Anmälningstiden för permitteringar och samarbetsförhandlingarnas längd

I arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag gjordes från och med den 1 april 2020 sådana ändringar som ska fortsätta till utgången av 2020. Avsikten är att underlätta företagens anpassning till de förändringar i behovet av arbetskraft som beror på coronaepidemin.

I och med de temporära ändringarna har tiden för meddelande om permittering och tiden för samarbetsförhandlingar som gäller permittering förkortats till fem dagar. Dessutom har det blivit möjligt att permittera en visstidsanställd arbetstagare och häva arbetsavtalet under prövotiden på ekonomiska och produktionsmässiga grunder. Å andra sidan har den tid under vilken arbetsgivaren ska återanställa en arbetstagare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker tillfälligt förlängts till nio månader. De temporära ändringarna gäller den privata sektorn.

Permitterades och företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Från och med den 1 april 2020 har en person som permitterats haft rätt till arbetslöshetsförmån utan hinder av till exempel företagsverksamhet eller studier. Syftet med ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa har varit att trygga permitterade personers försörjning och göra behandlingen av utkomstskyddsärenden vid arbets- och näringsbyråerna smidigare under COVID-19-pandemin.

Från och med den 8 april 2020 har å sin sida företagare temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Målet har varit att trygga företagarnas försörjning.

Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som gäller permitterade personers rätt till utkomstskydd för arbetslösa och företagares rätt till arbetsmarknadsstöd, förlängs till och med den 31 december 2020.

Intervjuer med arbetssökande och frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån

Arbets- och näringsbyråerna har kunnat ordna regelbundna intervjuer med arbetssökande på ett mer flexibelt sätt än vanligt från och med början av maj. Intervjuer har ordnats när jobbsökningen inleds endast för de arbetssökande för vilkas del intervjuerna är särskilt behövliga. Avsikten har varit att frigöra arbets- och näringsbyråernas resurser bland annat för behandling av utkomstskyddsärenden för personer som anmäler sig som arbetssökande. Avsikten är att fortsätta möjligheten till flexibilitet till den 31 december 2020, men intervjuerna ökas dock enligt arbetssökandenas servicebehov.

Dessutom kan stödjandet av arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån under vissa förutsättningar fortsätta, om studierna fördröjs på grund av COVID-19-pandemin.

Ytterligare information:

Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 207 (mediernas frågor om arbetslagstiftning)
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 257 (mediernas frågor om arbetssökandens tjänster)
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082 (mediernas frågor om arbetslöshetsförmåner för permitterade och företagare)

Tillbaka till toppen