Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Fennovoimas MKB-program för slutförvaring uppfyller villkoret i principbeslutet

Arbets- och näringsministeriet
12.7.2016 11.51
Pressmeddelande

Fennovoima inlämnade den 22 juni 2016 till arbets- och näringsministeriet ett eget program för bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringen av använt kärnbränsle (MKB-program). Enligt ministeriets nu färdigställda bedömning uppfyller MKB-programmet det villkor som statsrådet år 2010 ställde i principbeslutet om Fennovoimas kärnkraftverk Hanhikivi 1.

Enligt villkoret skulle Fennovoima senast den 30 juni 2016 förelägga arbets- och näringsministeriet antingen ett avtal om samarbete kring kärnavfallshanteringen med de nuvarande avfallshanteringsskyldiga eller ett program för bedömning av miljökonsekvenserna i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) av Fennovoimas egen slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle.

I och med att villkoret uppfylls fortsätter ministeriet behandlingen av ansökan om att få uppföra kärnkraftsverket Hanhikivi 1. Som det ser ut nu kommer tillståndsärendet att avgöras av statsrådet tidigast år 2018. Fennovoima inlämnade i juni 2015 till statsrådet en ansökan om att få uppföra ett kärnkraftverk.

Inlämnandet av MKB-programmet inleder förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna av Fennovoimas projekt för slutförvaring av använt kärnbränsle i enlighet med MKB-lagen. Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet för projektet.

I bedömningsförfarandet ingår samråd om bedömningsprogrammet. Under samrådet begär ministeriet utlåtanden och ger tillfälle att framföra åsikter. Under samrådsperioden ordnar ministeriet också offentliga samrådsmöten på de alternativa slutförvaringsorterna i Fennovoimas MKB-program, dvs. Euraåminne och Pyhäjoki. Ministeriet informerar om inledandet av samrådet på hösten. 

Ministeriet bedömer att det lämnar kontaktmyndighetens utlåtande, som avslutar MKB-programfasen, i slutet av 2016. På projektet tillämpas också den s.k. Esbokonventionen (MKB-konventionen, FördrS 67/1997) om ett mellanstatligt förfarande för miljökonsekvensbedömning. Miljöministeriet svarar för arrangemangen kring det internationella samrådet.

Avsikten med Fennovoimas projekt för slutförvaring av använt kärnbränsle är att ta hand om det använda kärnbränsle som uppkommer vid driften av kärnkraftverket Hanhikivi 1.

Fennovoima planerar slutförvaringsprojektet i samarbete med Posiva, i enlighet med ett avtal som bolagen upprättat. Igångsättandet av kärnkraftsverket kräver utöver det redan beviljade positiva principbeslutet dessutom byggtillstånd och driftstillstånd som statsrådet beviljat.

Även genomförandet av projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle kräver statsrådets principbeslut samt byggtillstånd och driftstillstånd. Slutförvaringen av det använda kärnbränslet ska enligt de nuvarande planerna inledas tidigast på 2090-talet.

Ytterligare upplysningar:
industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn 050 462 0788
överingenjör Jorma Aurela, ANM, tfn 050 592 2109
specialsakkunnig Linda Kumpula, ANM, tfn 029 506 0125

Tillbaka till toppen