Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Fortum lämnade ett MKB-program för den fortsatta driften av kraftverket i Lovisa till ministeriet

Arbets- och näringsministeriet
13.8.2020 10.13
Pressmeddelande
Fortum Loviisa

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) lämnade den 13 augusti 2020 in ett program för miljökonsekvensbedömning till arbets- och näringsministeriet. Programmet inleder ett MKB-förfarande där man bedömer miljökonsekvenserna av en eventuell fortsatt drift av kraftverket i Lovisa och alternativt avveckling av kraftverket samt miljökonsekvenserna av de fortsatta alternativen för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall.

De huvudalternativ som granskas i MKB-programmet är att båda kraftverksenheterna fortsätter att drivas fram till cirka år 2050 eller att kärnkraftverket tas ur drift efter att de nuvarande tillståndsperioderna (2027 och 2030) har löpt ut.

Programmet för miljökonsekvensbedömning inleder ett förfarande för miljökonsekvensbedömning. MKB-programmet är den projektansvariges plan för de utredningar som behövs och ordnandet av bedömningsförfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna.

Arbets- och näringsministeriet är projektets kontaktmyndighet och ser till att programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen är framlagda, samlar utlåtanden och åsikter samt ger ett eget utlåtande om dem. Miljöministeriet ordnar ett hörande om miljökonsekvensbedömningen i enlighet med den s.k. Esbokonventionen som gäller miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.

Flera alternativ att lämna utlåtanden och åsikter om MKB-programmet 27.8–26.10.2020

Arbets- och näringsministeriet kommer att begära utlåtanden av myndigheter och sammanslutningar samt ordna samråd med medborgare och sammanslutningar. Tiden för hörande är 27 augusti–26 oktober 2020. Hörandet sker på webben i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtanden och åsikter kan också sändas per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor [email protected] eller per brev till adressen PB 32, 00023 Statsrådet eller till besöksadressen ANM/Registratorskontoret, Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. Hänvisa till ärendenummer VN/16076/2020 i utlåtandet eller åsikten. De framförda åsikterna och utlåtandena publiceras på ministeriets webbplats.

Ministeriet ordnar också ett infomöte för allmänheten om MKB-programmet på ett sätt som preciseras senare. Om coronasituationen tillåter ordnas hörandet som ett infomöte för allmänheten den 3 september 2020 kl. 18–21 i Lovisavikens skola (Gamla Strand 5, Lovisa).

De utlåtanden och åsikter som framförts vid hörandena beaktas i kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet. Efter MKB-programfasen fortsätter MKB-förfarandet i MKB-beskrivningsfasen.

Ytterligare information:
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8274
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0125

Tillbaka till toppen