Hoppa till innehåll

Investeringsstöd på sammanlagt 13,4 miljoner euro beviljades tre stora demonstrationsprojekt för förnybar energi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2019 15.03
Pressmeddelande

Den 20 december 2019 beviljade arbets- och näringsministeriet tre stora demonstrationsprojekt för förnybar energi investeringsstöd till ett sammanlagt belopp av 13 419 193 euro. Stöd beviljades Helen Ab för byggande av ett bioraffinaderi med förgasningsteknik i Helsingfors, Lounavoima Oy för ett energilager för fjärrvärmenätet i Salo och Adven Oy för byggande av en biogasanläggning i Hangö.

I februari utlyste arbets- och näringsministeriet investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt inom energiteknik. Stödet är avsett för projekt vars investeringskostnader överstiger fem miljoner euro och som erbjuder framtida energilösningar för att uppnå de nationella målen och EU-målen för 2030. Syftet med stödet är också att främja nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik. Det kom in 15 stödansökningar inom utsatt tid.

Helen Ab beviljades investeringsstöd till ett belopp av 7 906 500 euro för byggande av ett 5 megawatts bioraffinaderi med förgasningsteknik i Helsingfors. Förgasningsanläggningen baserar sig på termisk förgasning med syre och ska producera syntetiskt biometan som kan användas som drivmedel samt därtill även fjärrvärme.

Lounavoima Oy beviljades investeringsstöd till ett belopp av 2 984 303 euro för byggande av ett energilager för fjärrvärmenätet i Salo. I projektet ska det byggas sex värmebrunnar som är 2–3 km djupa. De ska fungera som säsongsbetonade smarta värmelager där värmen lagras djupt inne i berggrunden i stället för i vatten.

Adven Oy beviljades investeringsstöd till ett belopp av 2 528 390 euro för byggande av en biogasanläggning i Hangö. I projektet byggs Finlands första storskaliga biogasanläggning, där kväverikt slam från enzymindustrin används som råmaterial.

Beviljandet av investeringsstöd för stora demonstrationsanläggningar baserar sig på en samlad bedömning och en jämförelse av projekten, där man bedömer i synnerhet nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten. Vid bedömningen beaktas också projektets genomförbarhet, den energimängd som produceras, kostnadseffektiviteten och övriga effekter. I år hade för ändamålet reserverats 40 miljoner euro av fullmakten för energistöd. Stöd som inte delats ut kan användas 2020. Stödansökningar som det inte har fattats något beslut om nu, fattas det beslut om nästa år.

Investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt 2020 kan sökas nu

Samtidigt meddelar arbets- och näringsministeriet att stödmedel för stora demonstrationsprojekt som har reserverats för 2020 kan sökas fram till utgången av mars. Stödet är avsett för projekt vars investeringskostnader överskrider fem miljoner euro. Ansökan lämnas in via Business Finlands nättjänst. Till ansökan ska bifogas den ansökningsblankett för stora demonstrationsprojekt som är avsedd för detta ändamål. Närmare information om energistödet samt länkar till ansökningsblanketten och nättjänsten:

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/energistod/

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170

Tillbaka till toppen