Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lagförslaget om kostnadsstöd lämnas till riksdagen denna vecka, Business Finlands och NTM-centralernas coronastöd kan sökas till och med den 8 juni

Arbets- och näringsministeriet
1.6.2020 15.55 | Publicerad på svenska 2.6.2020 kl. 9.27
Pressmeddelande

Regeringen har kommit överens om de närmare villkoren för kostnadsstöd, och avsikten är att regeringen ska lämna en proposition om stödet till riksdagen den 4 juni 2020. Ansökningstiden för närings-, trafik- och miljöcentralernas och Business Finlands coronastöd går ut den 8 juni 2020 kl. 16.15.

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har svåranpassade kostnader. Den regeringsproposition som lämnas på torsdag innehåller förslag till närmare kriterier för stödet.

”Kostnadsstödet stärker företagens likviditet och syftar till att minska antalet företag som hotas av konkurs. Under beredningen har det blivit uppenbart att det behövs mer exakta branschspecifika avgränsningar för att stödet på bästa möjliga sätt ska riktas till företag som drabbats av just coronaläget. Genom företagsstöden hittills har man byggt en bro för utveckling av företagens affärsverksamhet under krisen, men nu i och med det nya kostnadsstödet är det motiverat att stänga stödansökningarna. Genom att stödja företagen bidrar vi också till att stärka sysselsättningen i Finland”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Nedgång både i branschens och i företagets försäljning som villkor för kostnadsstöd

Ett villkor för att ett företag ska kunna få kostnadsstöd är att både branschens och företagets egen omsättning har sjunkit avsevärt. I propositionen föreslås bland annat följande:

  • Ett villkor för kostnadsstöd är att försäljningen inom den bransch där företaget är verksamt har sjunkit med minst 10 procent jämfört med jämförelsetidpunkten. Ytterligare ett villkor är att företagets egen omsättning har gått ned med minst 30 procent jämfört med jämförelsetidpunkten.
  • De branscher som är berättigade till stöd fastställs särskilt genom förordning av statsrådet i juni. Minskningen i omsättning fås från momsdeklarationerna till Skatteförvaltningen.
  • Branschens omsättning i april 2020 och företagens omsättning i april–maj 2020 ska jämföras med den genomsnittliga omsättningen i april-juni 2019.
  • Stöd fås på basis av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Stödets maximibelopp för två månader är ännu under beredning. Stöd som understiger 2 000 euro betalas inte.
  • Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har beviljats andra direkta stöd på grund av coronaläget, men de övriga direkta stöden dras av från kostnadsstödet. Stödet till restaurangbranschen och det coronastöd till ensamföretagare som kommunerna beviljar dras av till fullt belopp. De utvecklingsstöd som beviljas av Business Finland och NTM-centralerna beaktas till 70 procent.
  • Statskontoret kan av synnerligen vägande skäl som företaget påvisat och som hänför sig till coronaviruspandemin ta företagets ansökan till behandling också i en situation där de ovan beskrivna villkoren i fråga om branschen uppfylls och företaget annars utesluts från att få stöd. Genom bestämmelsen vill man beakta situationer där ett företag inom en bransch som i enlighet med huvudregeln i lagen inte omfattas av stödet har betydande ekonomiska problem till följd av coronaviruspandemin. På ett sådant företag tillämpas lagen till övriga delar.

Propositionen offentliggörs på torsdag, då regeringen lämnar den till riksdagen för behandling. Företagen kan ansöka om kostnadsstöd elektroniskt hos Statskontoret när lagen har trätt i kraft.

Stöd som beviljas av Business Finland och NTM-centralerna kan sökas till och med den 8 juni

I och med det nya kostnadsstödet stängs tiden för ansökningarna om de utvecklingsunderstöd som Business Finland och NTM-centralerna för närvarande beviljar företag på grund av coronaläget. Business Finland och NTM-centralerna behandlar dock alla de ansökningar som kommit in före den 8 juni 2020 kl. 16.15. Efter det finansierar Business Finland och NTM-centralerna företagen med sina vanliga finansieringsinstrument. Tiden för ansökningarna om de coronastöd som NTM-centralerna beviljar företag på landsbygden, primärproduktionen och fiskerinäringen stängs emellertid inte.

Coronavirusets inverkan på företagens verksamhetsmiljö följs upp aktivt. Arbets- och näringsministeriet är berett att på nytt öppna ansökningarna om NTM-centralernas och Business Finlands coronastöd, om regeringen senare beslutar att de ska öppnas.

Det blir inga ändringar i det coronastöd som kommunerna beviljar ensamföretagare.

Ursprungligen drog regeringen upp riktlinjer för ett nytt kostnadsstöd för företag på grund av coronaläget den 14 maj 2020.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 213
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 186
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 732 (kostnadsstöd)
Mikko Ojala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 506 (stöd från NTM-centralerna)
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 189 (stöd från Business Finland)
Timo Laitinen, generaldirektör, Statskontoret, tfn 0295 502 200

Tillbaka till toppen