Hoppa till innehåll
Media

Lagutkast på remiss: Ny ansökningsomgång för kostnadsstödet – ersättning för stängning av kundlokaler bereds också för stora företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2021 16.07 | Publicerad på svenska 20.5.2021 kl. 15.14
Pressmeddelande

En fjärde ansökningsomgång ordnas för kostnadsstödet där företagen kan ansöka om stöd för mars–maj. Stödvillkoren förblir oförändrade. Dessutom betalas separat ersättning till stora företag, om deras lokaler är stängda för kunder med stöd av lag eller ett beslut av en myndighet. För närvarande förhandlar man med Europeiska kommissionen om villkoren för och beloppet av ersättningen för stängning.

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om de föreslagna ändringarna i lagen om kostnadsstöd senast den 20 maj 2021. Målet är att överlämna lagförslaget till riksdagen för behandling i maj. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2021. Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd och ansökan om ersättning för stängning för stora företag öppnas vid Statskontoret i augusti.

– Coronapandemin har kraftigt begränsat företagens verksamhet även i vår, och därför behövs den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd. Med stödet hjälper vi företagen att överbrygga coronakrisen. För närvarande förhandlar vi med Europeiska kommissionen om ersättning för stängning även för stora företag som på grund av EU:s regler om statligt stöd tidigare hamnat i skuggan, säger näringsminister Mika Lintilä.

Villkoren för kostnadsstödet förblir oförändrade

Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd är avsedd för företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med över 30 procent under stödperioden 1 mars–31 maj 2021 jämfört med motsvarande tidpunkt 2019.

Företag inom alla verksamhetsområden kan också i fortsättningen ansöka om kostnadsstöd. Statsrådet utfärdar separat en förordning om de verksamhetsområden som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Den gäller verksamhetsområden vars omsättning minskade med minst 10 procent under stödperioden. Företag som inte omfattas av förordningen ska separat redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av corona.

Ensamföretagare kan fortfarande ansöka om kostnadsstöd. Stödet ska uppgå till minst 2 000 euro, om villkoren för stödet uppfylls. Stödets maximibelopp är också i fortsättningen en miljon euro.

Ersättning för stängning bereds också för stora företag

För närvarande förhandlar man med Europeiska kommissionen om ersättning för stängning för stora företag. Den ska gälla företag med minst 50 anställda och som ska stängas genom beslut av lag eller myndighet. Sådana företag är till exempel restauranger och andra förplägnadsföretag, som tillfälligt stängdes för kunderna genom lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet.

Ersättning kan också betalas till företag som kommunen eller regionförvaltningsverket har stängt enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Till dessa hör till exempel utrymmen för motion och idrott, träningslokaler, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker.  

Till stora företag ska som ersättning betalas 70 procent av skillnaden mellan kostnaderna och inkomsterna under stängningstiden. Ett villkor för stödet är att företagets omsättning har sjunkit med minst 30 procent under stängningsperioden jämfört med motsvarande tidpunkt 2019. Från stödet avdras de försäkringsersättningar som hänför sig till stängningstiden och coronapandemin samt andra statliga stöd som hänför sig till samma kostnader.

Företaget ska i sin ansökan lämna in revisorns revisionsrapport om stödperiodens omsättning, vinstandel och kostnader, omsättningen under jämförelseperioden och erhållna försäkringsersättningar eller annat statligt stöd.  

På ersättningen för stängning av stora företag tillämpas EU:s nya statsstödsprogram, där det maximala beloppet av coronastödet är 10 miljoner euro. Enligt stödprogrammet är det också möjligt att bevilja kostnadsstöd. Stödprogrammet förutsätter ännu ett slutligt godkännande av Europeiska kommissionen.

Ansökan om ersättning för stängning för mikroföretag och småföretag har redan inletts vid Statskontoret.  Den första ansökningsomgången för kostnadsstöd ordnades i juli–augusti 2020. Den andra ansökningsomgången inleddes i december 2020 och avslutades i februari 2021. Den tredje ansökningsomgången pågår som bäst och avslutas den 23 juni 2021.

Ytterligare information:

Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105

Tillbaka till toppen