Hoppa till innehåll

Riktlinjer om inresa för arbetstagare som kommer för att utföra nödvändiga arbetsuppgifter har blivit klara

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2020 22.10 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 12.17
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 25 mars en myndighetsgrupp. Gruppen har till uppgift att bedöma arbetstagarnas inresa under undantagsförhållanden då Finlands gränser i regel är stängda. Utifrån myndigheternas bedömning har en förteckning över akuta arbetsuppgifter som gäller försörjningsberedskapen och kritiska arbetsuppgifter som gäller branschens verksamhet färdigställts och för vilkas del inresa bör säkerställas.

På grund av begränsningarna i gränstrafiken har det blivit betydligt svårare för utländsk arbetskraft att komma till Finland från utlandet. Inresan av utländsk arbetskraft som är kritisk med tanke på försörjningsberedskapen och verksamheten i vissa branscher ska dock säkerställas även under undantagsförhållanden.

Det finns gott om säsongsarbetare särskilt i uppgifter inom primärproduktionen. De arbetare som kommer till Finland under våren utgör en kärngrupp. Dessa säsongsarbetare har sedan länge skött de arbeten som krävs för att sätta i gång växtperioden och säkerställt att de mindre erfarna arbetstagare som kommer till gården under våren och senare under växtperioden ska känna sig trygga när de utför sina uppgifter.

Det är nödvändigt att utnyttja utländsk säsongsarbetskraft i uppgifter där det krävs expertis som har ackumulerats under de tidigare årens arbete på platsen i fråga. Samtidigt med de åtgärder som rör utländsk säsongsarbetskraft bereds också åtgärder som gäller tillgången på inhemsk arbetskraft.

Under undantagsförhållanden utgår all verksamhet från att skydda folkhälsan, och därmed ska gränsöverskridningar motiveras ytterst noggrant. Arbetsgivaren ska på en separat blankett motivera att arbetsuppgiften är nödvändig med avseende på försörjningsberedskapen eller branschen på det sätt som avses i arbetsgruppens bedömning. Arbetsgivaren ska överlämna blanketten till arbetstagaren så att han eller hon  vid gränsövergången kan visa gränsbevakningsmyndigheten att arbetsuppgifterna är nödvändiga.

Enligt myndighetsarbetsgruppens bedömning finns nödvändiga arbetsuppgifter som kräver utländsk arbetskraft speciellt inom 1) jordbruket, trädgårdsnäringen och fiskerinäringen, 2) livsmedelsbranschen, 3) energiförsörjningen, 4) sjöindustrin och tillverkningsindustrin, 5) byggbranschen, 6) transport- och kommunikationsbranschen, 7) den kemiska industrin, 8) den medicinska industrin och hälsotekniken och inom 9) skogssektorn.

Regeringen tog också fram närmare riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. De omfattar de första åtgärderna för allokering, transport och isolering av 1 500 arbetstagare. Jord- och skogsbruksministeriet informerar snabbt aktörer närmare om de åtgärder som gäller inresa.

Utifrån bedömningen har ministeriet sammanställt en förteckning enligt bransch och uppgift över arbetsuppgifter som måste utföras omedelbart, och om de lämnas ogjorda påverkar detta väsentligt försörjningsberedskapen eller verksamheten inom branschen.

En bedömning av bransch eller uppgift utgör inte ett förhandsbeslut om inresa, och gränskontrollmyndigheten fattar beslut om denna nödvändiga trafik vid varje gränsövergångsställe efter prövning från fall till fall.

Även övriga villkor för inresa som normalt är i kraft ska uppfyllas. Migrationsverket beviljar det tillstånd som behövs på den grunden att arbetstagaren ska komma för att sköta en uppgift som är kritisk med avseende på försörjningsberedskapen.

Till arbetstagare som anländer skickas säkerhetsanvisningar om corona på förhand. Samtliga arbetstagare som kommer in i landet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. Arbetsgivaren ansvarar för ordnandet av transporterna från ankomstplatsen till karantänplatsen.

I fråga om förhållanden för anhöriga till dem som är i karantän iakttas Institutet för hälsa och välfärds gällande anvisningar som gäller resenärer som kommer till landet. Om det i fråga om arbetsplatser behövs särskild övervakning som avviker från annat, kan man med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna och organisationer inom området komma överens om detaljer på praktisk nivå.

Ytterligare upplysningar:
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7112
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 546 9065

Tillbaka till toppen