Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Harakka och minister Kulmuni deltar i konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel

Arbets- och näringsministeriet
27.11.2019 11.17
Pressmeddelande
Timo Harakka och Katri Kulmuni

EU:s konkurrenskraftsråd samlas i Bryssel den 28–29 november 2019. Ordförande för mötet är arbetsminister Timo Harakka och näringsminister Katri Kulmuni.

Stärkande av konsumenternas rättigheter samt offentliggörande av företags skatteuppgifter

Torsdagen den 28 november står två lagstiftningsförslag, det vill säga direktivet om offentlig landsspecifik rapportering och direktivet om grupptalan för konsumenter, på dagordningen för ministrarna med ansvar för inre marknaden och industri. Minister Timo Harakka är ordförande för mötet.

I det förslag till ändring av redovisningsdirektivet som gäller landsspecifik skatterapportering föreslås att stora multinationella företag ska offentliggöra sin inkomstskatt.

I och med offentliggörandet av Panamadokumenten 2016 insåg man att det behövs skatterapportering. Samma år lade kommissionen fram sitt förslag till landsspecifik skatterapportering.

– Landsspecifik skatterapportering ligger också i finländska företags intresse. Marknadsekonomin fungerar när företagen konkurrerar genom produkternas och tjänsternas kvalitet och inte med skattetrick, säger arbetsminister Timo Harakka.

Det råder omfattande samförstånd om innehållet i lagstiftningsförslaget, men förhandlingarna har länge stått stilla på grund av meningsskiljaktigheter om den rättsliga grunden.

– Om vårt förslag godkänns, förpliktas stora företag att offentligt redovisa sina vinster av och betalda skatter för alla verksamhetsställen. Direktivet behövs för att öka transparensen i företagsverksamheten och för att bekämpa skatteflykt. Jag hoppas att vi uppnår samsyn vid mötet. 

Direktivet om grupptalan för konsumenter, som främjar ett effektivare tillgodoseende av konsumenternas rättigheter, är en del av projektet En ny giv för konsumenterna. Syftet med direktivet är att säkerställa att de europeiska konsumenterna har tillgång till ett effektivt rättsmedel i situationer där konsumenternas gemensamma intresse har kränkts. Samtidigt ska näringsidkarna skyddas mot ogrundade grupptalan. Direktivet ska jämställa näringsidkarnas konkurrensmiljö och på så sätt förbättra den inre marknadens funktion.

Vid mötet kommer ministrarna också att diskutera konkurrenskraftens externa dimension. Avsikten är att fortsätta den aktuella diskussionen om den europeiska industripolitiken och att framhäva hur viktig en konkurrensfrämjande verksamhetsmiljö och utvecklingen av den är för att förbättra EU:s globala konkurrenskraft. Ett ytterligare mål är att ge den nya kommissionen diskussionsunderlag för beredningen av de åtgärder som EU kommer att vidta under den kommande femårsperioden.

Vid lunchen ska ministrarna under ledning av minister Katri Kulmuni diskutera den framtida SMF-politiken.

Hållbar rymdekonomi och EU:s forsknings- och innovationsprogram

Näringsminister Katri Kulmuni är ordförande för mötet mellan ministrarna med ansvar för forsknings- och rymdfrågor fredagen den 29 november.

Vid mötet kommer man att anta slutsatser om rymdlösningar för ett hållbart Arktis och att diskutera en hållbar rymdekonomi.

I fråga om forskning eftersträvas partiella allmänna riktlinjer om tre ärenden.

Ministrarna med ansvar för forskningsfrågor strävar efter en partiell allmän riktlinje om ingressen i förslaget till förordning om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, och om synergierna mellan EU:s finansieringsprogram.

När det gäller Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) söks en partiell allmän riktlinje om förordningen. En lägesrapport om EIT:s strategiska innovationsagenda ges av ordföranden. Syftet med de ändringar som görs i förordningen om EIT är att förenkla och förtydliga EIT:s verksamhet och förvaltningsmodell.

I rådet eftersträvas också en partiell allmän riktlinje om texten i förordningen om Euratoms forsknings- och utbildningsprogram.

– De ärenden som behandlas är viktiga med tanke på EU:s fleråriga budgetram 2021–2027. De är centrala för den europeiska forskningen och innovationen, säger minister Kulmuni.

Dessutom ska ministrarna anta rådets slutsatser om EU:s uppdaterade bioekonomistrategi.

Vid lunchen ska ministrarna diskutera hur man med hjälp av programmet Horisont Europa kan attrahera sådana privata forsknings- och innovationsinvesteringar som stöder hållbar tillväxt.

Mer information:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7224
Pauliina Porkka, arbetsministerns tjänstemannasekreterare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 278

Jari Partanen, näringsministerns statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 591 1377
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015

Janne Känkänen, direktör (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 200
Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 476 3736

Tillbaka till toppen