Hoppa till innehåll

Nya marknadskontrolluppgifter för Säkerhets- och kemikalieverket

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2020 15.56 | Publicerad på svenska 8.10.2020 kl. 16.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om marknadskontrollen av vissa produkter ändras. Propositionen gäller genomförandet av EU:s nya marknadskontrollförordning och det nationella genomförandet av förordningen om ömsesidigt erkännande.

Till lagen om marknadskontrollen av vissa produkter fogas behövliga bestämmelser om ordnandet av myndighetsuppgifter. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ska i fortsättningen vara kontaktpunkt för marknadskontrollen, kontaktpunkt för produkter samt svara för marknadskontrolluppgifter som gäller textil- och skomärkningar.

Propositionen behandlas i samband med budgetpropositionen för 2021.

En nationell kontaktpunkt samordnar samarbetet mellan myndigheterna

Syftet med EU:s marknadskontrollförordning är att minska antalet produkter som inte överensstämmer med kraven på den inre marknaden, effektivisera marknadskontrollen och förbättra den inre marknadens funktion. Ett annat syfte är att skapa jämlika konkurrensförhållanden för alla ekonomiska aktörer. Förordningen tillämpas på tillsynen över sammanlagt 70 olika EU-produkträttsakter.

Förordningen trädde i kraft i juli 2019 och börjar i huvudsak tillämpas i juli 2021, men delvis redan den 1 januari 2021. Till stöd för förordningen behövs också nationell kompletterande lagstiftning. I medlemsländerna ska det bland annat inrättas en nationell kontaktpunkt. Regeringen föreslår att Tukes ska vara kontaktpunkt för marknadskontrollen i Finland.

Kontaktpunktens uppgifter ska vara horisontella och anknyta till samordningen av marknadskontrollmyndigheternas och Tullens samarbete och representationen av finska myndigheter i EU-samarbetet i anslutning till marknadskontrollen.

I anslutning till kontaktpunkten inrättas en ny samarbetsgrupp för marknadskontroll som ska stödja kontaktpunkten vid skötseln av dess uppgifter. Kontaktpunkten och samarbetsgruppen inleder sin verksamhet den 1 januari 2021.

Genomförandet av marknadskontrollförordningen förutsätter också annan nationell kompletterande reglering som avses bli presenterad i ett senare skede.

Till Tukes överförs arbets- och näringsministeriets och Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter

Från och med 16.7.2021 överförs kontaktpunktens uppgifter från arbets- och näringsministeriet samt marknadskontrolluppgifterna i fråga om textil- och skomärkningar från Konkurrens- och konsumentverket (KKV) till Tukes.

Bestämmelser om kontaktpunkten för produkter och dess uppgifter finns på EU-nivå i förordningen om ömsesidigt erkännande, marknadskontrollförordningen och den gemensamma förordningen om en digital ingång. Kontaktpunkten för produkter ger information om bland annat krav på produkter i Finland.

De uppgifter som överförs från KKV gäller tillsynen över överensstämmelse med kraven i fråga om sammansättningen för material som används i skor och motsvarande krav på material och fibersammansättning i textilprodukter.

Ytterligare information:

Pauliina Kanerva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 160

Tillbaka till toppen