Hyppää sisältöön
Media

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle uusia markkinavalvonnan tehtäviä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2020 15.56
Tiedote

Hallitus esittää muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia. Lakiesitys liittyy EU:n uuden markkinavalvonta-asetuksen ja vastavuoroisen tunnustamisen asetuksen kansalliseen täytäntöönpanoon.

Tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin tarpeelliset säännökset viranomaistehtävien järjestämiseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimisi jatkossa markkinavalvonnan yhteyspisteenä, tuoteyhteyspisteenä sekä vastaisi tekstiili- ja jalkinemerkintöjen markkinavalvontatehtävistä.

Esitys käsitellään valtion vuoden 2021 talousarviosta annetun hallituksen esityksen yhteydessä.

Kansallinen yhteyspiste koordinoi viranomaisten yhteistyötä

EU:n markkinavalvonta-asetuksen tavoitteena on vähentää vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää sisämarkkinoilla, tehostaa markkinavalvontaa ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tavoitteena on myös luoda tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille talouden toimijoille. Asetusta sovelletaan yhteensä 70 eri EU-tuotesäädöksen valvontaan.

Asetus tuli voimaan heinäkuussa 2019, ja sen soveltaminen alkaa pääosin heinäkuussa 2021, mutta osin jo 1.1.2021. Asetuksen tueksi tarvitaan kansallista täydentävää sääntelyä. Jäsenmaihin on muun muassa perustettava kansallinen yhteyspiste. Hallitus esittää, että markkinavalvonnan yhteyspisteenä toimisi Suomessa Tukes.

Yhteyspisteen tehtävät olisivat horisontaalisia ja liittyisivät markkinavalvontaviranomaisten sekä Tullin yhteistyön koordinointiin ja Suomen viranomaisten edustamiseen markkinavalvontaan liittyvässä EU-yhteistyössä.

Yhteyspisteen yhteyteen perustettaisiin uusi markkinavalvonnan yhteistyöryhmä, joka tukisi yhteyspistettä sen tehtävien hoitamisessa. Yhteyspiste ja yhteistyöryhmä aloittaisivat toimintansa 1.1.2021.

Markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpano edellyttää myös muuta kansallista täydentävää sääntelyä, jota on tarkoitus esittää myöhemmässä vaiheessa.

Tukesille siirrettäisiin TEM:n ja KKV:n tehtäviä

Tukesille siirrettäisiin 16.7.2021 alkaen työ- ja elinkeinoministeriöltä tuoteyhteyspisteen tehtävät sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) tekstiili- ja jalkinemerkintöjen markkinavalvontatehtävät.

Tuoteyhteyspisteestä ja sen tehtävistä säädetään EU-tasolla vastavuoroisen tunnustamisen asetuksessa, markkinavalvonta-asetuksessa sekä yhteisestä digitaalisesta palveluväylästä annetussa asetuksessa. Tuoteyhteyspisteestä saa tietoa muun muassa tuotteita koskevista vaatimuksista Suomessa.

KKV:lta siirtyvät tehtävät koskevat jalkineissa käytettävien materiaalien sekä tekstiilituotteissa käytettävien materiaalien ja niitä vastaavien kuitujen koostumuksen vaatimustenmukaisuuden valvontaa.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Pauliina Kanerva, TEM, p. 0295 060 160

 
Sivun alkuun