Blogg

Bloggar (Blogg)

En reform av marknadskontrollen förbättrar företagens och konsumenternas verksamhetsmiljö 

Mikko Holm Publiceringsdatum 8.10.2020 16.27 Blogg

Mikko Holm Den första vågens dyningar som gäller reformen av marknadskontrollen befinner sig redan nära stranden när regeringen den 5 oktober 2020 överlämnade en proposition till riksdagen med förslag till ändringar av marknadskontrollagen. Det är fråga om en betydande proposition genom vilken de nationella marknadskontrollstrukturerna ändras så att de motsvarar EU:s nya marknadskontrollförordning. Regeringen föreslår bland annat att Säkerhets- och kemikalieverket – mer bekant Tukes – ska åta sig uppgiften som kontaktpunkt för marknadskontrollen i Finland.

En fungerande marknadskontroll är en av grundpelarna för EU:s inre marknad. Genom marknadskontrollen säkerställs det att produkter som marknadsförs inom EU inte äventyrar konsumenternas hälsa eller säkerhet och att de uppfyller de krav som ställs på dem. En effektiv marknadskontroll främjar rättvisa konkurrensvillkor, eftersom samma spelregler gäller för alla som släpper ut sina produkter på unionsmarknaden.

Som kontaktpunkt ska Tukes ha en allt viktigare roll i samarbetet inom marknadskontroll på både nationell nivå och EU-nivå. Kontaktpunkten ska bland annat se till att det utarbetas en gemensam ståndpunkt mellan de övriga nationella marknadskontrollmyndigheterna och representera denna gemensamma ståndpunkt i det nätverk som Europeiska kommissionen har inrättat. Inte heller dessa reformer genomförs för myndigheternas egen skull. Det främsta målet är att ytterligare stärka alla marknadsaktörers förtroende för att marknadskontrollen fungerar på samma sätt i hela Europa och att den är effektiv. På så sätt skapas allt bättre förutsättningar för en effektiv inre marknad.

Marknadskontrollbestämmelserna moderniseras

Målen om en enhetlig marknadskontroll och en effektiv inre marknad betjänas också av den andra vågen av reformen av marknadskontrollen. Den andra vågen fokuserar på att de nationella normerna för marknadskontroll ska motsvara det moderna regelverk som skapats genom EU:s marknadskontrollförordning. Till exempel de allt mer komplicerade leveranskedjorna och näthandeln har krävt nya befogenheter att utöva marknadskontroll.

I den andra vågen stöder sig beredningen på det långsiktiga arbete som i Finland under ledning av arbets- och näringsministeriet har gjorts för att göra regelverket för marknadskontroll smidigare. Den horisontella marknadskontrollagen som varit i kraft sedan 2017 ger goda utgångspunkter för iakttagandet av den moderniserade EU-förordningen. Författningsändringar behövs dock både i marknadskontrollagen och i olika speciallagar som reglerar produktkraven.

Den aktivaste fasen i detta lagstiftningsarbete infaller under de följande månaderna. Arbetet utförs vid flera ministerier. Likaså fortsätter också den av arbets- och näringsministeriet tillsatta samordningsgruppen mellan ministerierna sitt arbete. EU:s medlemsstater har tillsammans med Europaparlamentet fastställt en mycket ambitiös tidsplan för efterlevnaden av de nya bestämmelserna. I medlemsstaterna ska allt vara klart den 16 juli 2021 när förordningen börjar tillämpas. Dessförinnan ska ändringarna i marknadskontrollagen och flera andra lagändringar som har samband med den färdigställas så att de kan överlämnas till riksdagen och därefter sättas i kraft.

Målet med allt arbete är som sagt en modernare och klarare verksamhetsmiljö för konsumenter och företag.

Mikko Holm, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet

Kommentera

Ange din kommentar här.