Hallituksen esitys TEM/2020/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 154/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Pauliina Kanerva, p. +35 8295060160

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia lisäämällä lakiin tarpeelliset säännökset viranomaistehtävien järjestämiseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimisi Euroopan unionin markkinavalvonta-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena yhteyspisteenä.Yhteyspisteen tehtävät olisivat kokonaan uusia. Lisäksi ehdotetaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle siirrettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöltä tuoteyhteyspisteen tehtävät sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastolta tekstiili- ja jalkinemerkintöjen markkinavalvontatehtävät. Lisäksi yhteyspisteen yhteyteen ehdotetaan perustettavan uusi markkinavalvonnan yhteistyöryhmä. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan unionin markkinavalvontaa ja vastavuoroista tunnustamista koskevia asetuksia. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2021 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Jalkine- ja tekstiilimerkintöjen markkinavalvontaa koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan 16.7.2021. Tuoteyhteyspistettä koskevaa säännöstä sovellettaisiin 16.7.2021 alkaen.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kokonaisresurssitarve kansallisen markkinavalvonnan yhteyspisteen ja tuoteyhteyspisteen tehtäviin sekä tekstiili- ja jalkinemerkintöjen markkinavalvontatehtävään arvioidaan olevan neljä (4) henkilötyövuotta. Määrärahoja esitetään lisättävän 246 000 euroa vuodelle 2021 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot 32.01.08 momentille. Vuositason kustannusvaikutus vuodesta 2022 alkaen on 365 000 euroa. VIRANOMAISVAIKUTUKSET Merkittävimmät vaikutukset esityksellä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintaan. Tehtävien sijoittamisella Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon on vaikutuksia laajemminkin tehostuvan viranomaisyhteistyön kautta. VAIKUTUKSET KULUTTAJIIN JA ELINKEINONHARJOITTAJIIN Tehtävien keskittämisellä ja uudelleenorganisoimisella Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon arvioidaan olevan välillisiä vaikutuksia kuluttajiin ja elinkeinonharjoittajiin erityisesti viranomaisyhteistyön tehostumisen myötä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen