Hallituksen esitys TEM/2022/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 84/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Mira Karppanen, p. +35 8295047293

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille, minkä johdosta edellä mainittuihin lakeihin on tarpeen tehdä järjestämisvastuun siirtymisestä johtuvat muutokset. Esityksessä esitetään työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia muutettavan siten, että hyvinvointialue tulisi yhteistoimintamallin toimijaksi sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana tahona. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin tehtäisiin lakitekniset muutokset, joiden myötä kuntakokeiluun osallistuvat kunnat voisivat hyvinvointialueiden lisäksi osallistua työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tietojen käsittelyyn. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia mahdollistaen hyvinvointialueille valtion korvauksia sellaisista laissa tarkoitetuista kustannuksista, joita jatkossa aiheutuu hyvinvointialueelle. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että hyvinvointialue vastaisi alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten asumisen järjestämisestä esimerkiksi perheryhmäkodeissa. Esitetään myös, että hyvinvointialue voisi osallistua alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien laadintaan silloin, kun maahanmuuttajan palvelutarve edellyttää eri viranomaisten järjestämisvastuulla olevien palveluiden yhteensovittamista. Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan 32 Valtion korvaukset kotouttamisesta -momentin (32.50.30) määrärahasta maksetaan kunnille kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia korvauksia. Osa korvauksia on todellisten kustannusten mukaan korvattavia, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset. Lisäksi kansainvälistä suojelua saavista ja heidän perheenjäsenistään maksetaan laskennallista korvausta kunnille. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirron myötä osa kustannuksista aiheutuu jatkossa hyvinvointialueille, minkä vuoksi myös korvauksia esitetään maksettavan jatkossa hyvinvointialueelle. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin laskennallisen korvauksen jakautumisesta tarkemmin kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Rahoituksen tasoon valtiontaloudessa ei esitetä muutoksia, mutta kustannuksia korvattaisiin kuntien ja Kansaneläkelaitoksen lisäksi hyvinvointialueille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen