Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää muutoksia työllistymistä sekä kotoutumista edistäviin lakeihin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 15.37
Tiedote
Maahanmuuttajia opiskelemassa.

Hallitus esittää kolmeen lakiin muutoksia, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy ensi vuoden alussa kunnilta hyvinvointialueille. Muutokset koskevat lakia työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP-laki), kotoutumisen edistämisestä annettua lakia (kotoutumislaki) ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia (kuntakokeilulaki). Hallitus antaa esityksensä eduskunnalle 25.5.2022.

Hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut TYP-verkostossa. Voimassa olevassa TYP-laissa säädetään yhteistoimintamallista, jonka toimijoita ovat työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos. Yhteistoimintamallissa mukana olevien toimijoiden tulee yhteensovittaa niiden järjestämisvastuulla olevia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja työttömän palvelutarpeen mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa yhteispalvelumallissa kunta. Esityksen mukaan TYP-lakia muutettaisiin järjestämisvastuun siirtyessä siten, että hyvinvointialueesta tulee yhteistoimintamallissa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava taho. 

Kunnat voivat olla edelleen mukana TYP-verkostossa

Vaikka kunta ei enää vastaa sote-palveluiden järjestämisestä TYP-asiakkaille, se olisi edelleen mukana TYP-verkostossa. Lausuntopalautteen perusteella TYP-lain pykäliä ja perusteluja on osin muotoiltu uudelleen. 

Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtymisen jälkeenkin kunnat voivat tarjota työllistymistä tukevia palveluita yhteistyössä TYP-toimijoiden kanssa osana monialaista yhteispalvelua. Kunnat myös nimeäisivät jatkossakin monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavat henkilöt.

Kotoutumisen korvauksia kuntien lisäksi hyvinvointialueille

Myös kotoutumislakiin esitetään hyvinvointialueiden roolia selkeyttäviä muutoksia.
Kotoutumislain mukaan valtio korvaa kunnalle kotoutumisen edistämisestä aiheutuneita kustannuksia. Kustannuksia syntyy muun muassa kunnan järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Esityksen mukaan kotoutumislakia muutettaisiin siten, että hyvinvointialueille mahdollistettaisiin korvauksien hakeminen muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista vuodesta 2023 alkaen. 

Kunnat voisivat kuitenkin hakea korvauksia vuoden 2022 loppuun mennessä niille syntyneitä sote-kustannuksista takautuvasti vielä vuoden 2023 ja 2024 aikana. Lisäksi kunnat voisivat jatkossakin saada korvauksia niistä laissa määritellyistä kustannuksista, joita niille syntyisi kotoutumisen edistämisestä.

Esitystä kotoutumislaista muutettiin lausuntopalautteen pohjalta niin, että kansainvälistä suojelua saavasta ja hänen perheenjäsenestään maksettavaa laskennallista korvausta maksettaisiin jatkossa kunnan lisäksi myös hyvinvointialueelle. 

Hyvinvointialue voisi osallistua alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laadintaan

Lisäksi lausuntopalautteen perusteella esitykseen lisättiin sääntelyä, jonka mukaan hyvinvointialue voisi osallistua alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimiseen TE-toimiston tai kunnan kanssa, silloin kun maahanmuuttajan palvelutarve edellyttäisi näiden eri viranomaisten palveluiden yhteensovittamista. 

Hyvinvointialueet järjestäisivät asumisen perheryhmäkodeissa 

Kotoutumislain mukaan ilman huoltajaa maahan muuttaneen lapsen tai nuoren hoiva järjestetään perheryhmäkodissa, tuetun perhesijoituksen avulla tai muuten tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Lakiehdotuksessa esitetään, että vastuu alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleen lasten ja nuorten tuesta sekä asumisen järjestämisestä esimerkiksi perheryhmäkodissa siirrettäisiin kunnilta hyvinvointialueille. Perheryhmäkoteja on tällä hetkellä noin kymmenessä kunnassa, joten tehtävän ei arvioida lisäävän merkittävästi hyvinvointialueiden tehtäviä. 

Hyvinvointialue saisi täysimääräisen korvauksen valtiolta näistä tehtävistä aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi laissa säädettäisiin tiedonsaantioikeuksista sekä sopimusten ja henkilöstön siirtymisestä. 

Muutokset tulisivat voimaan 2023

Lakeihin esitettyjen muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. 
Valmisteilla on samanaikaisesti myös molempien lakien kokonaisuudistukset, jotka ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Nämä esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022, ja kyseisten lakien on tarkoitus tulla voimaan 2024.

Hallituksen esitysten valmisteluasiakirjat ovat saatavilla julkisessa palvelussa osoitteessa valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksilla TEM075:00/2021 ja TEM100:00/2019.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija, Mira Karppanen, (kotoutumislaki) p. 029 504 7293
asiantuntija Anna Aaltonen, (TYP-laki) p. 0295 047 097

 
Sivun alkuun