Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition: Ny ersättning till företag för stängning av kundlokaler

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2021 13.54
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det ska betalas ersättning till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett myndighetsförordnande ska hållas stängda i samband med coronaviruspandemin. Den nya ersättningen för stängning gäller mikroföretag och små företag med högst 49 anställda. Ett separat stöd som gäller större företag bereds så snart som möjligt.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 18 mars 2021. Propositionen kompletterar lagförslaget om den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd, som för närvarande är under behandling i riksdagen. Lagen avses träda i kraft den 12 april 2021. Företagen ska ansöka om ersättning för stängning hos Statskontoret.  Ansökningsomgången för företagen kan inledas i början av maj.

– De stora företagen är nära att nå det stödtak på 1,8 miljoner euro som fastställts i EU:s regler om statligt stöd. Vi förhandlar som bäst med Europeiska kommissionen om detta. Men eftersom vi vill komma igång med stödet för små företag så fort som möjligt, bereder vi stödpaketen för små och stora företag separat. Vi bereder som bäst också ett separat stöd för evenemangsbranschen, säger näringsminister Mika Lintilä.

Ersättningen riktas till restauranger och andra företag som förordnats att hålla stängt

Den nya ersättningen för stängning gäller restauranger och andra förplägnadsrörelser som enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet ska hålla stängt den 9–28 mars 2021. Det är tillåtet att sälja mat för avhämtning, men ersättningen beräknas för den verksamhet som stängningen gäller.*

Ersättning kan också betalas till sådana företag som kommunen eller regionförvaltningsverket med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kan bestämma att ska stängas. Till dessa hör till exempel utrymmen för motion och idrott, träningslokaler, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker.  

Ersättningen betalas till företaget för stängningsperioden, om perioden omfattar minst 15 dygn. Om antalet kunder i företaget har begränsats men lokalen inte har stängts helt och hållet, kan företaget inte få stödet. Dessa företag kan dock ansöka om kostnadsstöd.

Ersättningen för stängning föreslås grunda sig på företagets kostnader för februari 2021 och på företagets anmälan om hur stor del av affärsverksamheten som stängs. Lönekostnaderna ersätts till 100 procent och de övriga kostnaderna, såsom hyreskostnader, till 70 procent. Tidigare beviljade coronastöd tas i beaktande och maximibeloppet får inte överstiga 1,8 miljoner euro enligt EU:s regler om statligt stöd.

Om stängningen av kundlokalerna förlängs med stöd av lag eller myndighetens beslut efter det att den första ansökan om ersättning har lämnats in, kan företaget ansöka om ersättning för stängning i perioder på minst 14 kalenderdagar. Detta påskyndar erhållandet av stöd. Jämförelseperioden för ersättningen för stängning förblir densamma, det vill säga ersättningsbeloppet baserar sig på företagets kostnader för februari 2021.

Ersättningen för stängning grundar sig på riksdagens riktlinjer

De ersättningar som föranleds av stängningen uppskattas uppgå till 70 miljoner euro. Omkring två tredjedelar av detta kommer att användas till stöd för små företag och mikroföretag, och en tredjedel till de stöd för stora företag som bereds separat så snart som möjligt.

Med mikroföretag avses ett företag som har färre än tio anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 2 miljoner euro. Med små företag avses ett företag som har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 10 miljoner euro.

Beredningen av ersättningen för stängning grundar sig på riksdagens riktlinjer om att det i situationer där lokaler måste stängas ska betalas ersättning till näringsidkarna.

Mer information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732

*Korrigering 19.3.2021: Det är tillåtet att sälja mat för avhämtning, men ersättningen beräknas för den verksamhet som stängningen gäller.

Tillbaka till toppen