Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriet mottog en rapport om granskningen av Business Finlands coronastöd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2020 11.27 | Publicerad på svenska 8.5.2020 kl. 13.33
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har fått den granskningsrapport om utvecklingsfinansiering för affärsverksamhet som beviljats av Business Finland i störningssituationer på grund av corona. Ministeriet beställde rapporten av BDO Audiator Oy.

– Den viktigaste iakttagelsen på basis av granskningen är den att Business Finland har beviljat stöd i enlighet med bestämmelserna. Vid granskningen har enstaka fall hittats där kriterierna för beviljande av stödet inte har uppfyllts. Man kommer naturligtvis att ingripa i dessa fall. Helhetsbilden är dock den att stödet nått de som ansökt och uppfyllt kriterierna och är i enlighet med lagstiftningen, säger direktör Antti Joensuu från arbets- och näringsministeriet.

Föremål för granskningen var behandlingsförfarandets ändamålsenlighet och beslutens lagenlighet, grunderna för beviljande och avslag, antalet ansökningar och behandlingstider samt att de avsedda användningsändamålen för den beviljade finansieringen är förenliga med bestämmelserna. Målet med granskningen är dessutom att bland annat utreda om finansieringskriterierna är tydliga och kommunikationen om dem har varit bra.

Beviljandet av coronastöden har i huvudsak lyckats, i enstaka fall har stöd beviljats i strid med kriterierna

Finansieringskriterierna baserar sig på EU:s regler om statligt stöd, nationell lagstiftning och Business Finland praxis vid finansiering. Kriterierna har till väsentliga delar varit desamma för finansieringen under störningssituationen. Den mest betydande tolkningsändringen baserar sig på behandlingen av en skatteskuld vid tidpunkten för ansökan. Denna har luckrats upp så att i stället för en betalningsplan får den sökande inte ha skatteskulder som är föremål för utsökning. Detta beror på skatteförvaltningens överbelastade behandling av betalningsplaner för skatter.

Enligt granskningen har Business Finland kommunicerat och gett råd till sökande om finansieringstjänsterna och finansieringskriterierna på ett ändamålsenligt sätt.

Business Finland bedömer i fråga om ansökningarnas finansieringsduglighet särskilt hur utvecklingen av verksamheten har beskrivits. De utvecklingsåtgärder och coronaepidemins inverkan som finns beskrivna i ansökningarna om finansiering har tolkats med låg tröskel, vilket har lämnat rum för tolkning särskilt mellan utvecklingen och den egentliga affärsverksamheten.

Enligt granskningen har Business Finland inte finansierat ett sådant företag som vid tidpunkten för finansieringsbeslutet har försatts i konkurs eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens, eller har skatteskulder som är föremål för utsökning, eller om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Vid granskningen har det kommit fram enstaka fall där det egna kapitalets tillräcklighet för ett kommanditbolag inte har verifierats med dokument. De brister som konstaterats är inte av betydelse när man beaktar antalet finansierade understöd styckvis och i euro.

Vid ansökan om och behandling av finansieringen har man betonat att behandlingen ska vara lätt, enkel och snabb. Enligt granskningen har man här i fråga om behandlingsprocessen till väsentliga delar lyckats.

På basis av granskningen har beslut om beviljande och avslag i regel motiverats i enlighet med givna anvisningar och kriterier.

– En del av riskhanteringen är slutrapporteringsfasen där företaget rapporterar projektets innehåll och uppkomna kostnader, säger direktör Joensuu. I detta skede är det möjligt att avbryta betalningen och återkräva den redan beviljade finansieringen om företaget har handlat i strid med villkoren i beslutet.

Ytterligare upplysningar:
Antti Joensuu, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3697

Tillbaka till toppen