Hoppa till innehåll

Statsrådet beviljade drifttillstånd för kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2019 13.32
Pressmeddelande
OL3 voimalaitos
Foto: Tapio Karjanlahti

Statsrådet beviljade den 7 mars 2019 Industrins Kraft Abp ett drifttillstånd enligt 20 § i kärnenergilagen för kraftverksenheten Olkiluoto 3. Tillståndet är i kraft till och med den 31 december 2038.

Förberedelserna för att inleda drift vid kraftverksenheten Olkiluoto 3 pågår. Enligt vad företaget själv uppgett siktar det på att inleda regelbunden kommersiell drift vid enheten i början av 2020. Strålsäkerhetscentralen övervakar hur förberedelserna och arbetet framskrider och utför före beviljande av tillstånd för laddning av kärnbränsle en inspektion för att konstatera att förutsättningarna för säker användning av anläggningen uppfylls till alla delar. Efter att laddningstillståndet beviljats kan kraftbolaget ta anläggningen i drift.

– Vi måste göra allt vi kan för att motverka klimatförändringen. Idrifttagningen av länge väntade Olkiluoto 3 kommer att bidra till minskandet av växthusgasutsläppen. Av elproduktionen i Finland är nästan 80 procent redan utsläppsfri. Den nya kärnkraftsenheten höjer denna andel till cirka 85 procent, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

– Det viktigaste vid användning av kärnkraft är att sörja för säkerheten vid anläggningen. För säkerheten ansvarar tillståndshavaren Industrins Kraft Abp, och Strålsäkerhetscentralen har som myndighet till uppgift att utöva tillsyn över denna. Olkiluoto 3 är den första kärnkraftverksenheten i världen för vilken kärnavfallshanteringen redan vid idrifttagningen har planerats och ordnats i sin helhet. Kraftverksenheten ingår i Posivas planer på en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle, betonar minister Tiilikainen.

När statsrådet övervägde huruvida förutsättningarna för beviljande av drifttillstånd uppfylldes stödde sig statsrådet särskilt på Strålsäkerhetscentralens positiva utlåtande och den omfattande säkerhetsbedömning som gjordes i samband med det. Strålsäkerhetscentralen har bedömt att verksamheten vid Olkiluoto 3 är säker och uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på den. I Strålsäkerhetscentralens utlåtande angavs inga säkerhetsskäl som skulle hindra att tillstånd beviljas i den omfattning som framgick av ansökan.

Enligt villkoren i drifttillståndet ska Industrins kraft före utgången av 2028 genomföra en periodisk säkerhetsgranskning av anläggningen Olkiluoto 3. Innehållet i granskningen bestäms enligt tillämpliga internationella och nationella rekommendationer och praxis samt föreskrifter och krav som meddelats av Strålsäkerhetscentralen. De övriga tillståndsvillkoren gäller innehav, produktion, hantering, användning och lagring av kärnmaterial samt kärnavfallshantering.

Olkiluoto 3 blir den största kraftverksenheten på den nordiska och baltiska elmarknaden. Dess årsproduktion kommer att täcka cirka 15 procent av all el som förbrukas i Finland. Detta har stor betydelse för effektbalansen mellan utbud och efterfrågan på el i Finland. Anläggningens produktion täcker ensam 10 procent av den eleffekt som behövs under de allra kallaste vinterdagarna. Detta minskar i betydande grad effektunderskottet och minskar importberoendet vid förbrukningstoppar.

Kraftverksenheten Olkiluoto 3 är planerad att vara i kontinuerlig drift, med undantag för årligt underhåll. Den planerade drifttiden är minst 60 år. Det betyder att anläggningens drifttid upphör kring år 2080. Dess tekniska livslängd kan dock bli betydligt längre än vad som ursprungligen planerats.

Olkiluoto 3 har en vattenmodererad och vattenkyld tryckvattenreaktor, som utifrån den franska modellen EPR har utvecklats för att uppfylla finländska krav. Anläggningens nominella termiska effekt är 4 300 megawatt (MW) och dess elektriska nettoeffekt cirka 1 600 MW.

Statsrådet fattade ett principbeslut om kärnkraftverket Olkiluoto 3 den 17 januari 2002. Tillstånd att uppföra kärnkraftverket beviljades av statsrådet den 17 februari 2005.

Ytterligare upplysningar:
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 567 5451
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8274

Tillbaka till toppen