Hoppa till innehåll

Tjänstemannautredningen av företagsstöd ger bra grund för det fortsatta arbetet med tanke på budgetmanglingen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2017 10.31
Pressmeddelande

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade i oktober 2016 att låta göra en utredning av företagsstöden och deras inverkningar på den ekonomiska tillväxten. Dessutom begärdes en bedömning av möjligheterna att rikta om företagsstöden.

Utredningen, som har utförts som tjänstearbete vid arbets- och näringsministeriet, har publicerats på webben på adressen www.tem.fi/julkaisut. Under arbetets gång har utredningen kommenterats allmänt av sakkunniga vid finansministeriet och statsrådets kansli samt av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet i fråga om de stöd som ministerierna beviljar.

Det totala beloppet av företagsstöd som omfattades av utredningen uppgår till cirka 4 miljarder euro år 2017. Beloppet av direkta stöd uppgår till cirka 1,1 miljarder och beloppet av skattestöd till cirka 2,9 miljarder euro. Utredningen omfattade inte sådant stöd som delvis finansieras av EU, stöd inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och reducerade momssatser.

Enligt utredningen bör tyngdpunkten i systemet för företagsstöd flyttas i riktning mot direkta stöd som på lång sikt främjar produktiviteten inom företagssektorn och skattestöden bör minskas. Stöden ska uppmuntra företag att utveckla ny kompetens och att införa mer avancerade produktionsmetoder och -medel. Reformerna bör genomföras etappvis under en längre period för att företagen ska kunna förutse deras effekter på sin verksamhet.

I utredningen kunde inte hänsyn tas till eventuella förändringar i företagens agerande i det fall att enskilda stöd slopas. Företagens beteende påverkas också av stödsystemen i andra länder. Det var inte möjligt att inom ramen för utredningen kartlägga det internationella konkurrensläget och verksamhetsmiljön inom olika sektorer. Företagsstöd kan ha också andra samhälleliga målsättningar, men vid den förevarande utredningen har stödens effektivitet inte bedömts ur detta perspektiv.

Enligt tjänstemännen finns det orsak att göra fortsatta utredningar särskilt av företagsstödens effektivitet. Det skulle även vara på sin plats att granska ändamålsenligheten med olika reserveringar inom samfundsbeskattningen i den nuvarande verksamhetsmiljön. Som helhet betraktat bör en övergripande översyn av företagsstöden med jämna mellanrum föreläggas regeringen för granskning för att stödens effektivitet och behoven av stöd ska kunna bedömas.

Fortsatt granskning med tanke på budgetmanglingen i höst

Enligt regeringens beslut, som publicerades den 28 april 2017, gör regeringen en övergripande granskning av de statliga företagsstöden utgående från det arbete som tjänstemannautredningen gjort. Målet är att skapa sig en helhetsbild av företagsstödens effektivitet och bedöma behovet av att rikta om stöden så att de i högre grad förnyar näringslivet. Resultatet av granskningen kommer att stå till förfogande vid budgetmanglingen hösten 2017.

Ytterligare upplysningar:

Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3532
Ilona Lundström, avdelningschef, ANM, tfn 046 9202 344

Tillbaka till toppen