Färdplan för kreativ ekonomi – tillväxt och förnyelse

Färdplanen för kreativ ekonomi är en process som genomförs tillsammans med aktörsfältet för de kreativa branscherna i syfte att uppnå tillväxt både för företag inom de kreativa branscherna och för företag inom andra branscher. Aktuell information om åtgärder i anslutning till färdplanen finns på www.creativefinland.fi/tiekartta.
 
I programmet för statsminister Sanna Marins regering (2019) har främjandet av kreativa branscher lyfts fram som en prioritering. På hösten 2019 inledde arbets- och näringsministeriet tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet ett arbete för att upprätta en färdplan för kreativ ekonomi i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet. Färdplanen färdigställdes sommaren 2020. 

Färdplanen för kreativ ekonomi ser över möjligheterna till tillväxt och utveckling av tre centrala verk-samhetsmiljöer som utnyttjar kreativt kunnande med hänsyn till utvecklingen av affärsverksamhet. Dessa affärsmiljöer är 1. innehåll som ska dupliceras, 2. kreativt kunnande som en tjänst med mer-värde för kunder och 3. evenemang och unika produkter som vid utvidgning till alla upplevelser utan-för den kreativa ekonomin omfattar verksamheten inom evenemangsbranschen som helhet. 

Praktiska åtgärder i färdplanen:

1. identifiering av ekosystem och nätverk och förändringar i värdekedjorna
2. olika kompetensbrister
3. utvecklingstjänster riktade till företag
4. åtgärder för främjande av tillväxt och internationalisering
5. utvärderingsmetoder och mätare

Av åtgärdsförslagen utarbetades tillsammans med representanter för branscherna en gemensam färdplan för att undanröja hinder för tillväxt. I färdplanen har man tagit upp de viktigaste åtgärderna vars genomförande förutsätter att nya nätverk och verksamhetssätt hittas i framtiden.  

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet fortsätter färdplansprocessen tillsammans med aktörerna i branschen. Business Finland ansvarar för samordningen av genomförandet och bolagets arbete styrs av en styrgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministe-riet och arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:

Petra Tarjanne