Tillvägagångssätt som sporrar till innovation hjälper företag att förnyas

Finländska företag sporras till förnyelse som sker genom utveckling av arbetslivet. Det är viktigt att ändra tillvägagångssätten utifrån arbetsplatsens behov, så att produktiviteten och arbetets meningsfullhet ökar.

Tillvägagångssätt som sporrar till innovation är viktiga med tanke på företagens förnyelse. När arbetstagarorienterad innovation utnyttjas är det viktigt med system, processer och rutiner som stöder att arbetstagare deltar i företagens innovationsverksamhet i högre grad än tidigare. De bästa innovationerna leder till nya produkter, tjänster och tillvägagångssätt.

Företagens långsiktiga konkurrenskraft baserar sig allt mer på hurdan kunskap och kompetens de innehar. Investeringarna i immateriellt kapital är viktiga källor till produktivitet och ekonomisk tillväxt. Då inriktas uppmärksamheten till exempel på organisationsstrukturer, värderingar, arbetskultur och klimat samt affärsmodeller och nätverk.

Ett gott ledarskap ökar produktiviteten

I företagen är den betydelsefulla kunskapen och kompetensen anknuten till människor – personalens kompetens och motivation samt det förtroende som råder i organisationens interna relationer. Ledarskap som baserar sig på en mångsidig uppfattning av människor skapar en hållbar konkurrensfördel och hög produktivitet. Då betraktas personalen som en faktor som medför mervärde och människors initiativkraft, kreativitet och engagemang som resurser.

Digitaliseringen utmanar organisationernas strukturer och tillvägagångssätt. I en kunskapsdominerad ekonomi ändras organiseringen av arbetet med tanke på tid och plats. Digitaliseringen ökar i betydande grad möjligheterna att kombinera saker och fenomen, vilket skapar förutsättningar för affärsverksamhet av ny typ.

Finansiering för utveckling av affärsverksamheten, organisationen och ledarskapet kan sökas via Tekes.  

Ytterligare upplysningar:

Tiina Hanhike
tiina.hanhike(at)gov.fi