Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

15 företag ansökte om investeringsstöd för stora demoprojekt för ny energiteknik

Arbets- och näringsministeriet
20.6.2019 9.25
Pressmeddelande

Inom utsatt tid, före utgången av maj, tog arbets- och näringsministeriet emot 15 ansökningar genom vilka företag ansöker om sammanlagt 140 miljoner euro i investeringsstöd för stora demoprojekt för ny energiteknik.

Av projektansökningarna gäller sex ersättande av stenkol och andra fossila energikällor inom stadsområden, fyra gäller bioraffinaderiprojekt och fem gäller andra stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik. De sammanlagda investeringskostnaderna för projekten uppgår till 1 285 miljoner euro. 

Investeringsstödet för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik är avsett för framtida energilösningar, vilka siktar till att uppnå nationella energi- och klimatmål och EU:s energi- och klimatmål för 2030.

Ansökningsomgången riktar sig till projekt vars investeringskostnader överskrider fem miljoner euro. Syftet med stödprogrammet är att främja sådana nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik. 

Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten som inbegriper särskilt en bedömning av nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten. Vid bedömningen beaktas dessutom projektets genomförbarhet, den energimängd som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet och övriga konsekvenser.

I år har ministeriet reserverat 40 miljoner euro av fullmakten för energistöd för detta ändamål. Enligt den preliminära tidsplanen fattar arbets- och näringsministeriet stödbesluten i november 2019.

Små demonstrationsprojekt, dvs. projekt vars värde är högst fem miljoner euro, omfattas inte av denna ansökningsomgång, utan behandlas enligt den normala processen för ansökan om energistöd. Det är fortfarande möjligt att ansöka om energistöd för dylika projekt för förnybar energi och energieffektivitet (https://tem.fi/sv/energistod2).

Mer information på webben:
https://tem.fi/uuden-energiateknologian-ja-suurten-demonstraatiohankkeiden-investointitukien-haku-vuodelle-2019

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, industriråd, ANM, tfn  029 506 4815
Annukka Saari, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7197
Kati Veijonen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7170

Tillbaka till toppen