Hoppa till innehåll

Ändringar av bestämmelser om arbets- och vilotider som tillämpas på arbete till sjöss och klagomålsförfarandet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2020 9.16 | Publicerad på svenska 1.7.2020 kl. 10.30
Nyhet

Flera lagar som gäller arbete till sjöss ändras från och med den 1 juli 2020. Ändringarna gäller bland annat rutiner för klagomål ombord samt arbets- och vilotider. Ändringarna baserar sig på kraven i koden i Internationella arbetsorganisationen ILO:s sjöarbetskonvention.

Republikens president stadfäste lagändringarna den 11 juni 2020 på framställning av statsrådet. Samtidigt godkände republikens president 2018 års ändringar av koden i Internationella arbetsorganisationen ILO:s sjöarbetskonvention.

Syftet med de ändringar som gjorts i koden är att säkerställa att sjömännens arbetsavtal fortsatt gäller och att lönebetalningen till dem fortsätter, om ett fartyg blir utsatt för sjöröveri eller väpnat rån. Avsikten är att en förordning av statsrådet, genom vilken ändringarna sätts i kraft nationellt, ska utfärdas senare hösten 2020.

Ändringar i tillämpningen av sjöarbetstidslagen samt undantag från minimivilotider och maximigränser för övertidsarbete i vissa situationer

Det görs ändringar i bestämmelsen om tillämpningsområdet för sjöarbetstidslagen från och med den 1 juli 2020. På den främsta föreståndaren för ekonomiavdelningen på passagerarfartyg med fler än 15 anställda tillämpas i fortsättningen sjöarbetstidslagens bestämmelser om minimivilotider och undantag från dem, arbetsskiftsförteckningen och vaktschemat samt arbetstidsbokföringen. Dessutom tillämpas kraven på arbetstidsbokföring på befälhavare på sådana fartyg i utrikestrafik som utöver detta har minst två anställda i tjänst. Dessa krav tillämpas också på maskinchefen och främsta styrmannen.

På fartyg i utrikestrafik är det inte längre tillåtet att göra undantag från bestämmelsen om minimivilotid när fartyget utför en åtgärd som hamnmyndigheterna bestämmer eller behövlig vakthållning i hamnen. För utförandet av dessa uppgifter kan man dock avvika från de begränsningar som gäller maximiantalet övertidsarbete per vecka. Detsamma gäller också fartyg som används i inrikes fart när de utför en åtgärd som bestämts av hamnmyndigheten eller någon annan motsvarande myndighet. Dessutom ska arbetstagaren i fortsättningen ges tillräckligt med ersättande vilotid så snart som möjligt i en situation där arbetstagarens dygnsvila inte uppfylls på grund av arbetskallelser som inträffat under vilotiden.

Ändringar i rutiner för klagomål ombord

Lagen om sjöarbetsavtal ändras så att arbetsgivaren i fortsättningen när ett arbetsavtal ingås ska ge arbetstagaren anvisningar om de förfaringssätt enligt vilka arbetstagaren kan anföra klagomål över arbetsgivarens förfarande, om det strider mot lagstiftningen om arbete till sjöss. Enligt bestämmelsen krävs att arbetsgivaren ger arbetstagaren anvisningar om hur klagomålsförfarandet har ordnats ombord på fartyget. Arbetsgivaren ska dessutom skapa tillräckliga förutsättningar för behandling av klagomålen.

Ytterligare information:

Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 247

Tillbaka till toppen